§ 3. - Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.239

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.
§  3.
1.
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego podmiotu, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200.000 euro, a w sektorze transportu drogowego 100.000 euro.
2.
Ekwiwalent dotacji brutto wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji.