Udzielanie pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.69.564

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 czerwca 1931 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie udzielania pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Na podstawie art. art. 1 i 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o utworzeniu komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 448) oraz w związku z §.5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie utworzenia komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 783) zarządza się co następuje:
Z funduszu pożyczkowo - zapomogowego będą udzielane związkom komunalnym, poczynając od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pożyczki długoterminowe na lat 5 i 10.

W przypadku uznania sytuacji finansowej związku komunalnego za wyjątkowo trudną może komisja, powołana do przyznawania pożyczek z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego, na prośbę związku komunalnego, popartą przez jego władzę nadzorczą, przyznać pożyczkę długoterminową na okres dłuższy, aniżeli lat 10, nie przekraczający jednak lat 30.

Na udzielanie pożyczek długoterminowych przeznaczona zostaje połowa całego funduszu pożyczkowego; druga połowa służyć będzie na udzielanie pożyczek krótkoterminowych.

Przed wprowadzeniem w życie powyższej zasady przeznacza się sumę 8.000.000 złotych na konwersję zaciągniętych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia z funduszu pożyczkowo-zapomogowego krótkoterminowych pożyczek dla tych związków komunalnych, które - ze względu na swą sytuację finansową - nie mogą pożyczek tych zwrócić w terminie. Zwroty tych skonwertowanych pożyczek oraz normalne wpływy funduszu pożyczkowego będą jednakże następnie zużytkowane wyłącznie na udzielanie pożyczek krótkoterminowych tak długo, dopóki suma pożyczek krótkoterminowych nie zrówna się z sumą pożyczek długoterminowych.

Pożyczki długoterminowe będą udzielane na następujące cele:
a)
na inwestycje, które związki komunalne podejmują w wykonaniu ich ustawowych zadań, a które się nie rentują, jako to: szkoły, szpitale, przychodnie, przytułki, drogi, bruki i t. p.; w wyjątkowych wypadkach, w miarę rozporządzalnych kredytów, mogą być udzielane pożyczki długoterminowe również na dokończenie inwestycyj rentujących się, o ile ich stan grozi zniszczeniem włożonego kapitału, względnie na spłatę zobowiązań krótkoterminowych, zaciągniętych przez związek komunalny na dokończenie takich inwestycyj;
b) 2
na konwersję pożyczek, zaciągniętych z funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Przy ubieganiu się o kredyty długoterminowe na cele, wymienione w zdaniu drugiem pod lit. a) niniejszego paragrafu, winien związek komunalny wykazać, że wydatki na odnośne inwestycje były preliminowane w budżecie i pokrycie ich opierało się na realnych podstawach oraz, że brak funduszów na ich wykończenie powstał z przyczyn, nie dających się przewidzieć i niezależnych od związku komunalnego.

Pożyczki długoterminowe będą udzielane w złotych w złocie przy zastosowaniu postanowień art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) i oprocentowane będą na 3% rocznie. Udzielane one będą związkom komunalnym na skrypt dłużny związku w zasadzie bez osobnego zabezpieczenia pożyczki przez hipotekę albo zastaw, z wyjątkiem zabezpieczenia na wpływach z dodatków komunalnych do podatków państwowych od spożycia, zużycia względnie produkcji oraz udziału w opłacie skarbowej od spirytusu, na których w szczególności będzie zabezpieczona terminowa spłata procentów i rat amortyzacyjnych. Przy ubieganiu się o przyznanie pożyczki muszą związki komunalne wykazać, iż stan ich gospodarki finansowej gwarantuje terminowy zwrot pożyczki.

Wypłata pożyczek długoterminowych może nastąpić zarówno naraz w całej sumie przyznanej pożyczki, jako też ratami.

W skrypcie dłużnym, jaki ma być wystawiony przez związek komunalny, winien tenże związek przyjąć zobowiązanie, iż w oznaczonym okresie czasu wykaże zużycie pożyczki względnie jej rat na ten cel, na który pożyczka została udzielona. Przepis ten nie dotyczy pożyczek długoterminowych, powstałych z konwersji pożyczek krótkoterminowych.

W wypadku zużycia pożyczki wbrew przeznaczeniu pożyczka podlega natychmiastowemu zwrotowi, ewentualnie przez bezzwłoczne zajęcie na jej spłatę wpływów komunalnych, o których mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu.

Odsetki płatne są zgóry w terminach półrocznych każdorazowo w dniach 1 czerwca i 1 grudnia - od każdorazowej pozostałości długu, przyczem odsetki, należne za okres do pierwszego terminu ich płatności potrąca się z sumy pożyczkowej przy jej wypłacie.
Spłata pożyczek dokonywać się będzie w równych ratach półrocznych, w terminach wymienionych w § 5, przyczem:
1)
dla pożyczek z terminem pięcioletnim pierwsza rata płatna będzie po upływie dwunastu miesięcy od daty udzielenia pożyczki,
2)
dla pożyczek z terminem dziesięcioletnim pierwsza rata płatna będzie po upływie osiemnastu miesięcy od daty udzielenia pożyczki.

Spłacanie ratami pożyczek długoterminowych, powstałych z konwersji pożyczek krótkoterminowych, rozpoczyna się od najbliższego terminu półrocznego w bezpośrednio następującym roku budżetowym.

Komisja, powołana do przyznawania pożyczek z komunalnego funduszu pożyczkowo - zapomogowego, może ustalić spłatę pożyczki długoterminowej w ratach (półrocznych, jednakowych przez cały okres umorzenia pożyczki, przyczem suma raty obejmowałaby częściową spłatę kapitału i procent.

W przypadku uznania sytuacji finansowej związku komunalnego za wyjątkowo trudną może również komisja zawiesić spłatę pożyczki na okres nie dłuższy niż 3 lata

Od pożyczek długoterminowych, udzielanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, pobierać będzie Polski Bank Komunalny tytułem prowizji 3/4% rocznie - niezależnie od odsetek, wymienionych w § 4.
Jeżeli w ciągu czternastu dni od terminu płatności nie zostaną uiszczone należności, wymienione w §§ 4, 6 i 7, to od zaległych sum obliczane będą procenty w podwójnej wysokości. Zarazem, na podstawie uchwały komisji, przyznające] pożyczki, Polski Bank Komunalny przystąpi do egzekucji zaległych należności zgodnie z przepisami swego statutu, a w pierwszym rzędzie zajmie wpływy, o których mowa w ustępie pierwszym § 4.
Do technicznej strony udzielania pożyczek długoterminowych stosują się odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 783), zmienionego częściowo rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 275), z tą zmianą, że sprawozdania ze stanu pożyczek długoterminowych będzie Polski Bank Komunalny składał półrocznie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1933 r. (Dz.U.33.27.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 1933 r.
2 § 3 lit. b) zmieniona przez § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 1933 r. (Dz.U.33.27.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 1933 r.
3 § 4 zmieniony przez § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 marca 1933 r. (Dz.U.33.27.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 1933 r.
4 § 6 zmieniony przez § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 marca 1933 r. (Dz.U.33.27.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 1933 r.