Udzielanie poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.68.481

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1928 r.

USTAWA
z dnia 1 lipca 1925 r.
o udzielaniu poręki państwowej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania poręki państwowej za zobowiązania, wymienione w artykułach następnych, w ramach stałego kontyngentu, którego wysokość ustala się na 1.500 milionów złotych w z lecie lub ich równowartość w złotych obiegowych i w walutach zagranicznych wedle parytetu złota.

Wymieniona w art. 1 poręka państwowa może być udzielana:

1)
za zobowiązania banków państwowych w ramach stałego kontyngentu, którego wysokość ustala się na 500 milionów złotych w złocie lub ich równowartość w złotych obiegowych i w walutach zagranicznych wedle parytetu złota;
2)
za zobowiązania przedsiębiorstw państwowych w ramach stałego kontyngentu, którego wysokość ustala się na 500 milionów złotych w złocie lub ich równowartości w złotych obiegowych i w walutach zagranicznych wedle parytetu złota;
3)
za zobowiązania ciał samorządowych;
4)
za zobowiązania banków komunalnych;
5)
za zobowiązania towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych z tytułu emisji listew zastawnych, o ile listy te odpowiadają następującym warunkom:
a)
znajdują pokrycie w pierwszej połowie wartości przynoszących stały dochód nieruchomości wiejskich i miejskich, na których hipotekę została udzielona pożyczka i ustanowiono prawa zastawu dla tych listów;
b)
mają oznaczony okres umorzenia, względnie określony termin płatności;
c)
wydawane są pod nadzorem rządowym i zgodnie z warunkami, zatwierdzonemi dla każdej instytucji, emitującej listy zastawne, zosobna przez Ministra Skarbu;
6)
za zobowiązania zapłaty kapitału i odsetek obligacyj wypuszczonych zgodnie z punktem 15 art. 16 ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 646) na cele budowy i początkowego zaopatrzenia linij kolejowych użytku publicznego;
7)
za zobowiązania związków rolniczych, Centralnej Kasy Spółek Rolniczych oraz innych centralnych instytucyj spółdzielczych i spółdzielni, mających dostateczne zabezpieczenie w majątku tych instytucyj i w zobowiązaniach ich członków;
8)
za zobowiązania osób fizycznych i prawnych, zaciągnięte zagranicą, a zabezpieczone:
a)
hipotecznie w pierwszej połowie szacunku nieruchomości;
b)
towarami, przeznaczonemi na wywóz, do wysokości 50% ceny rynkowej tych towarów;
9)
za zobowiązania osób fizycznych i prawnych, wynikające z operacyj handlu zagranicznego; poręka państwowa za te zobowiązania nie może jednak przekraczać stałego kontyngentu 211/2 milj. złotych w złocie lub ich równowartości w złotych obiegowych i w walutach zagranicznych wedle parytetu złota.

Forma papierów wartościowych, korzystających z poręki państwowej na zasadzie postanowień ustawy niniejszej, oraz tekst napisu, stwierdzającego udzielenie gwarancji podlega zatwierdzeniu Ministra Skarbu.

Upoważnia się Ministra Skarbu do ustalania w granicach, określonych art. 2 niniejszej ustawy, przedmiotu poręki, zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa, oraz ewentualnych warunków dodatkowych.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. (Dz.U.27.46.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 maja 1927 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz.U.28.38.358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 1928 r.

2 Art. 2 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz.U.28.38.358) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 marca 1928 r.