Udzielanie poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.33.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1932 r.

USTAWA
z dnia 10 marca 1932 r.
o udzielaniu poręki państwowej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania poręki państwowej za zobowiązania, wymienione w art. 2 niniejszej ustawy, do wysokości łącznej 1.500 miljonów złotych w złocie.

Wymieniona w art. 1 poręka państwowa może być udzielana:

1)
za zobowiązania banków państwowych do wysokości 750 miljonów złotych w złocie;
2)
za zobowiązania przedsiębiorstw państwowych do wysokości 250 miljonów złotych w złocie;
3)
za zobowiązania związków komunalnych i funduszów kuracyjnych;
4)
za zobowiązania banków komunalnych;
5)
za zobowiązania instytucyj kredytu długoterminowego oraz banków hipotecznych z tytułu emisji listów zastawnych, o ile listy te odpowiadają następującym warunkom:
a)
znajdują pokrycie w pierwszej połowie wartości przynoszących dochód nieruchomości, na których hipotekę została udzielona pożyczka i ustanowiono prawa zastawu dla tych listów;
b)
mają oznaczony okres umorzenia, względnie określony termin płatności;
c)
wydawane są pod nadzorem rządowym i zgodnie z warunkami, zatwierdzonemi dla każdej instytucji, emitującej listy zastawne, zosobna przez Ministra Skarbu;
6)
za zobowiązania zapłaty kapitału i odsetek obligacyj, wypuszczanych zgodnie z pkt. 15 art. 16 ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 646) na cele budowy i początkowego zaopatrzenia linij kolejowych użytku publicznego;
7)
za zobowiązania związków i spółek rolniczych, instytucyj kredytu rolniczego, Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, centralnych instytucyj spółdzielczych i wszelkich spółdzielni, mających dostateczne zabezpieczenie w majątku tych instytucyj i w zobowiązaniach ich członków;
8)
za zobowiązania osób fizycznych i prawnych, zaciągnięte w kraju lub zagranicą, a zabezpieczone:
a)
hipotecznie w pierwszej połowie szacunku nieruchomości,
b)
towarami, przeznaczonemi na wywóz, do wysokości 50% ceny rynkowej tych towarów;
9)
za zobowiązania osób fizycznych i prawnych, wynikające z operacyj handlu zagranicznego oraz wogóle z interesów, prowadzonych z zagranicą.

Forma papierów wartościowych, korzystających z poręki państwowej na zasadzie postanowień ustawy niniejszej oraz tekst napisu, stwierdzającego udzielenie gwarancji, podlega zatwierdzeniu Ministra Skarbu.

Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania, w granicach, określonych art. 2 niniejszej ustawy, poręki państwowej także w walutach obcych według parytetu złota oraz do ustalania przedmiotu poręki, zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz ewentualnych warunków dodatkowych.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 481) i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 358).