Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka - Rozdział 5 - Udzielanie pomocy... - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 5 - Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  5

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka

§  24. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest udzielana mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, prowadzącemu badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, który w dniu dokonania początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w rozumieniu art. 2 pkt 71 rozporządzenia nr 651/2014 jest nienotowanym mikro-, małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 76 rozporządzenia nr 651/2014 i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1)
nie prowadzi działalności na żadnym rynku,
2)
prowadzi działalność na dowolnym rynku przez okres krótszy niż 7 lat od pierwszej sprzedaży komercyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia nr 651/2014,
3)
potrzebuje początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która - w oparciu o biznesplan sporządzony w celu wprowadzenia na nowy rynek produktowy lub geograficzny produktu lub usługi, które powstały w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych - przekracza 50% jego średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach

- zwanemu dalej "przedsiębiorcą kwalifikowalnym".

2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka może być przeznaczona również na pokrycie kosztów inwestycji kontynuacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 77 rozporządzenia nr 651/2014 w zakresie finansowania ryzyka, następujących po wcześniejszej albo kilku wcześniejszych inwestycjach w zakresie finansowania ryzyka w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego, w tym po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem że:
1)
całkowita wielkość tej pomocy nie przekracza równowartości 15 000 000 euro na przedsiębiorcę kwalifikowalnego;
2)
możliwość dokonania inwestycji kontynuacyjnej została przewidziana w początkowym biznesplanie, sporządzonym w celu dokonywania inwestycji w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego;
3)
przedsiębiorca kwalifikowalny nie stał się przedsiębiorcą powiązanym w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, z wyłączeniem podmiotów udzielających pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka, chyba że nowo powstały przedsiębiorca jest mikro-, małym albo średnim przedsiębiorcą.
§  25. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest udzielana - zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - we współpracy z podmiotem:
1)
posiadającym osobowość prawną,
2)
posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
3)
którego wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie, w tym w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
4)
wybranym przez Centrum w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego naboru ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z:
a)
doświadczeniem i wiedzą fachową członków organu zarządzającego tym podmiotem albo osób prowadzących jego sprawy,
b)
potencjałem operacyjnym i finansowym tego podmiotu

- zwanym dalej "funduszem".

2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka może zostać udzielona, jeżeli fundusz spełnia następujące warunki:
1)
osoby mające istotny wpływ na jego decyzje inwestycyjne, w szczególności członkowie organu zarządzającego albo osoby prowadzące sprawy funduszu, posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, lub komercjalizujących ich wyniki;
2)
określi w ofercie:
a)
przewidywaną wielkość inwestycji, kryteria ich dokonywania i przewidywany czas ich trwania,
b)
oczekiwane zasady podziału zysku i ryzyka, z zastrzeżeniem, że w przypadku asymetrycznego podziału strat pierwsza strata pokrywana przez Centrum jest ograniczona do 25% całkowitych środków finansowych funduszu przeznaczonych na inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
c)
łączną wysokość i warunki przekazywania środków finansowych do funduszu.
3. 
Warunkiem udzielenia pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest zawarcie między Centrum a funduszem umowy o wspólne przedsięwzięcie określającej w szczególności:
1)
organizację funduszu i czas realizacji jego zadań;
2)
procedury podejmowania decyzji o inwestycjach w przedsiębiorców kwalifikowalnych, w tym:
a)
uprawnienia Centrum w procesie decyzyjnym zapewniające wykorzystywanie pomocy publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem,
b)
uprawnienie inwestorów do posiadania reprezentacji w organie zarządzającym funduszu albo do posiadania wpływu na prowadzenie jego spraw;
3)
zasady przeprowadzania audytu działalności funduszu przez niezależnego, zewnętrznego audytora, w tym obowiązek przeprowadzania takiego audytu co najmniej raz w roku;
4)
procedury i terminy przekazywania środków finansowych do funduszu przez inwestorów;
5)
procedury zarządzania konfliktem interesów w działalności funduszu;
6)
zobowiązanie funduszu do działania w dobrej wierze, z należytą starannością i z zastosowaniem najlepszych praktyk w zarządzaniu funduszem;
7)
zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. 
Wkład finansowy Centrum do funduszu stanowi nie więcej niż 50% całkowitych środków finansowych funduszu przeznaczonych na inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
5. 
Przekazanie środków finansowych do funduszu przez Centrum nie może nastąpić wcześniej niż w dniu wniesienia do funduszu środków finansowych przez niezależnych inwestorów prywatnych w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014.
§  26. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka polega na dokonywaniu przez fundusz inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, w formie wkładów pieniężnych, w szczególności przez:
1)
obejmowanie nowych akcji lub udziałów przedsiębiorców kwalifikowalnych;
2)
uczestnictwo w przedsiębiorcach kwalifikowalnych będących spółkami osobowymi albo innymi podmiotami, w tym nieposiadającymi osobowości prawnej;
3)
obejmowanie instrumentów dłużnych przedsiębiorców kwalifikowalnych, w których fundusz objął akcje lub udziały, lub podjął się uczestnictwa, i udzielanie im pożyczek na warunkach określonych w art. 21 ust. 16 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka może być udzielana przedsiębiorcom kwalifikowalnym także przez nabywanie od innych inwestorów, akcjonariuszy lub udziałowców i obejmowanie istniejących akcji lub udziałów takich przedsiębiorców, pod warunkiem że jest to połączone z objęciem nowych akcji lub udziałów o wartości odpowiadającej co najmniej 50% wartości danej inwestycji.
3. 
Nabywane lub obejmowane akcje lub udziały przedsiębiorcy kwalifikowalnego nie mogą być przedmiotem oferty publicznej ani akcjami spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).
4. 
Dokonywanie inwestycji, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga:
1)
spełnienia warunków, o których mowa w art. 21 ust. 14 lit. b-d rozporządzenia nr 651/2014;
2)
stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu funduszem.
5. 
Wynagrodzenie z tytułu zarządzania funduszem jest powiązane z wynikami osiąganymi przez fundusz.
§  27. 
Udział pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka i innych środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w całkowitej wartości inwestycji:
1)
w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w:
a)
§ 24 ust. 1 pkt 1 - wynosi nie więcej niż 90%,
b)
§ 24 ust. 1 pkt 2 - wynosi nie więcej niż 60%,
c)
§ 24 ust. 1 pkt 3 - wynosi nie więcej niż 40%;
2)
kontynuacyjnych w przedsiębiorców kwalifikowalnych po upływie okresu, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 - wynosi nie więcej niż 40%.