Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w... - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 4 - Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  4

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury

§  18. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana, jeżeli projekt objęty pomocą znajduje się w sferze zainteresowania wszystkich przedsiębiorców działających w tym sektorze.
§  19. 
Przed rozpoczęciem wykonywania projektu objętego pomocą w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury przedsiębiorca publikuje w internecie informacje o:
1)
zamiarze wykonania tego projektu;
2)
celu tego projektu;
3)
przybliżonym terminie udostępnienia wyników tego projektu i o adresie strony internetowej, na której zostaną one udostępnione;
4)
zapewnieniu nieodpłatnej dostępności wyników tego projektu dla wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
§  20. 
Wyniki projektu objętego pomocą w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury przedsiębiorca udostępnia w internecie:
1)
od dnia zakończenia wykonywania tego projektu albo od dnia udostępnienia informacji dotyczącej tych wyników członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej;
2)
przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego wykonywania.
§  21. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana bezpośrednio organizacji badawczej, a w ramach tej pomocy nie może być w sposób bezpośredni udzielana pomoc niezwiązana z badaniami podstawowymi, badaniami przemysłowymi lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi przedsiębiorcom zajmującym się produkcją, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.
§  22. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury kosztami kwalifikowalnymi są koszty, o których mowa w § 12 ust. 1.
§  23. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych.