Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych... - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 2 - Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  2

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności

§  12. 
1. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych udzielanej na projekt obejmujący badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;
2)
aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów - koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;
4)
badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i podobnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby wykonywania projektu;
5)
dodatkowe ogólne i inne operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z wykonywaniem projektu.
2. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych udzielanej na projekt obejmujący studium wykonalności kosztami kwalifikowalnymi są koszty opracowania tego studium.
§  13. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:
1)
100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań podstawowych;
2)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;
3)
25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
4)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku studiów wykonalności.
§  14. 
1. 
W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych określona w § 13 pkt 2 i 3 ulega zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych - dla średnich przedsiębiorców,
2)
20 punktów procentowych - dla mikro- i małych przedsiębiorców,
3)
15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
projekt obejmuje skuteczną współpracę między:
przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
przedsiębiorcą a co najmniej jedną organizacją badawczą, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
b)
wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
podczas konferencji naukowych lub technicznych,
w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub
za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu

- do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych.

2. 
W przypadku studiów wykonalności intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych określona w § 13 pkt 4 ulega zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych - dla średnich przedsiębiorców;
2)
20 punktów procentowych - dla mikro- i małych przedsiębiorców.