Przepis przejściowy i przepisy końcowe - Rozdział 12 - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i... - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 12 - Przepis przejściowy i przepisy końcowe - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  12

Przepis przejściowy i przepisy końcowe

§  47. 
Do wniosków o udzielenie pomocy de minimis złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  48. 
1. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w:
1)
§ 2 pkt 1 lit. a-c i e-g, może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia;
2)
§ 2 pkt 1 lit. d, może być udzielana do końca okresu określonego zgodnie z art. 58 ust. 4 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia;
3)
§ 2 pkt 1 lit. h, może być udzielana do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.
2. 
Pomoc de minimis może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.
3. 
Pomoc na rzecz IPCEI może być udzielana do końca okresu wskazanego w pkt 50 komunikatu Komisji Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania.
§  49. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 299), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 349 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).