Pomoc de minimis - Rozdział 10 - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 10 - Pomoc de minimis - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  10

Pomoc de minimis

§  42. 
1. 
W przypadku pomocy de minimis kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;
2)
aparatury i sprzętu, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli są one wykorzystywane w okresie dłuższym niż czas wykonywania projektu, za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
nieruchomości, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów - koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;
4)
doradztwa lub podobnych usług świadczonych wyłącznie w związku z wykonywaniem projektu i nabytych po cenach rynkowych, pod warunkiem że w transakcji nie ma elementów zmowy;
5)
inne operacyjne, w tym koszty dostaw, materiałów i produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z wykonywaniem projektu;
6)
opłat urzędowych ponoszone w związku z wykonywaniem czynności objętych projektem;
7)
pomocy prawnej bezpośrednio związanej z wykonywaniem czynności objętych projektem;
8)
dodatkowe ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z wykonywaniem czynności objętych projektem.
2. 
Koszty, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 4, uwzględnia się do wysokości 70%,
2)
ust. 1 pkt 8, uwzględnia się do wysokości 15%

- całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

§  43. 
Intensywność pomocy de minimis nie może przekroczyć 90% wartości kosztów kwalifikowalnych określonych w § 42 ust. 1.