Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.365

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013: Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, zwanej dalej "wsparciem".
§  2. Wsparcie może być udzielane jako:
1) regionalna pomoc inwestycyjna, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 1, w art. 13 oraz w rozdziale 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 800/2008";
2) pomoc de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1998/2006".
§  3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć partnera wiodącego lub partnera będącego przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 800/2008;
2) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć partnera wiodącego lub partnera będącego odpowiednio mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 800/2008;
3) umowie o dofinansowanie projektu - należy przez to rozumieć umowę zawieraną między partnerem wiodącym a instytucją zarządzającą;
4) partnerze wiodącym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, podpisujący umowę o dofinansowanie projektu i odpowiadający za finansową i rzeczową realizację projektu;
5) partnerze - należy przez to rozumieć podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który uczestniczy w projekcie i jest związany z partnerem wiodącym umową partnerską;
6) umowie partnerskiej - należy przez to rozumieć umowę zawieraną między partnerem wiodącym a partnerem lub partnerami określającą wspólne prawa i obowiązki w zakresie wdrażania projektu.
§  4. Wsparcie może być udzielane przez instytucję zarządzającą przedsiębiorcy będącemu partnerem wiodącym lub partnerem, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, o której mowa w § 25.
§  5. Wsparcie jest przyznawane w formie bezzwrotnego dofinansowania.

Rozdział  2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§  6. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcom na nowe inwestycje, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 1, w art. 13 oraz w rozdziale 3 rozporządzenia nr 800/2008.
§  7. W zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:
1) udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000", hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych oraz górnictwa węgla;
2) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
3) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów przywożonych z zagranicy;
4) wspierającej:
a) produkcję podstawową produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 800/2008,
b) przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 800/2008.
§  8.
1. Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
2. Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana przedsiębiorcom:
1) będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającym warunki określone dla zagrożonego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia nr 800/2008;
2) innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającym warunki określone dla przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).
§  9.
1. Regionalna pomoc inwestycyjna ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom.
2. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana podmiotom działającym w województwie lub regionie objętym danym programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013.
§  10.
1. Nowa inwestycja obejmuje:
1) inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
c) dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub
d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy.
2. Warunku nabycia środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez inwestora niezależnego od zbywcy nie stosuje się w przypadku przekazania mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela albo pierwotnych właścicieli lub byłym pracownikom.
3. Nową inwestycją nie jest:
1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
2) samo nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
§  11.
1. Wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej jest obliczana na podstawie następujących wydatków kwalifikowalnych ponoszonych na realizację nowej inwestycji:
1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości;
2) nabycie, wytworzenie oraz instalację i uruchomienie środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego regionalną pomocą inwestycyjną,
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) wyposażenia technicznego do prac biurowych,
e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;
3) prace przygotowawcze na terenie budowy:
a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
b) wykonanie niwelacji terenu,
c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
4) prace polegające na demontażu, rozbiórce lub remoncie pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego regionalną pomocą inwestycyjną;
5) prace konserwatorskie lub restauratorskie;
6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa objętego regionalną pomocą inwestycyjną,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad kupującym kontroli, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez okres 3 lat.
2. Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić również w drodze umowy leasingu.
3. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu trwania umowy.
4. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomości, powinien on trwać co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez okres 3 lat - od przewidywanego terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji.
5. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, powinny być nowe, chyba że są to środki trwałe, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.
6. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca wydatki określone w ust. 1 pkt 6 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków kwalifikowalnych.
7. W sektorze transportu do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu i urządzeń transportowych.
8. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§  12.
1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, jest określana zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną przez Komisję Europejską dla państwa członkowskiego uczestniczącego w danym programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013.
2. W przypadku przedsiębiorców realizujących inwestycje zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, określona jest w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej".
§  13. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeżeli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.
§  14.
1. Prace inwestycyjne związane z realizacją nowej inwestycji mogą się rozpocząć po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku o dofinansowanie projektu.
2. W przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca oprócz warunku, o którym mowa w ust. 1, podmiot udzielający pomocy przed jej udzieleniem sprawdza dodatkowo, czy złożona dokumentacja zakłada spełnienie co najmniej jednego z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 800/2008.
3. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą podjęcia prac budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy.
4. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie projektu dotyczy nowej inwestycji stanowiącej jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze wieloetapowym, rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą podjęcia prac budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w zakresie dotyczącym tej inwestycji.
5. Przez podjęcie prac budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
§  15.
1. Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia nr 1998/2006 oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy niezależnie od jej formy i źródła.
2. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

Rozdział  3

Pomoc de minimis

§  16.
1. Pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcom zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1998/2006.
2. Pomoc de minimis jest udzielana na prace:
1) związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności nadzór inwestorski oraz nadzór autorski;
2) przygotowawcze lub usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji, o której mowa w rozdziale 2.
3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być udzielana wyłącznie z regionalną pomocą inwestycyjną.
§  17. W zakresie pomocy de minimis przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis udzielanej:
1) w sektorze węglowym;
2) w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
3) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa;
4) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu, w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia nr 1998/2006, produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa, jeżeli:
a) wysokość pomocy de minimis jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców,
b) udzielenie pomocy de minimis zależy od jej przekazania w całości lub w części producentom surowców.
§  18. Pomoc de minimis nie może być:
1) udzielana na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli pomoc de minimis jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
2) udzielana na działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
3) uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów przywożonych z zagranicy;
4) udzielana ani wypłacana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, czyli spełniającym kryteria określone w pkt 9-11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
§  19.
1. Pomoc de minimis może być udzielana na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowalnych, spełniających kryteria kwalifikowalności, o których mowa w art. 56 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1083/2006".
2. Do wydatków kwalifikowalnych na prace przygotowawcze lub usługi doradcze, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 2, zalicza się wydatki niezbędne do przygotowania projektu ponoszone w szczególności na przygotowanie:
1) dokumentacji technicznej;
2) ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, w tym biznesplanu, studium wykonalności projektu i raportu oddziaływania na środowisko.
3. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeżeli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.
§  20. Pomoc de minimis jest udzielana z zachowaniem warunku określonego w art. 2 ust. 5 rozporządzenia nr 1998/2006.
§  21.
1. Maksymalna wartość pomocy de minimis brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
2. Maksymalna wartość pomocy de minimis brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

Rozdział  4

Tryb udzielania wsparcia

§  22.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie składa wniosek o dofinansowanie projektu do wspólnego sekretariatu technicznego danego Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis do wniosku o dofinansowanie projektu załącza dodatkowo:
1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych;
2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o regionalną pomoc inwestycyjną do wniosku o dofinansowanie projektu załącza dodatkowo informacje albo oświadczenie, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. Przedsiębiorca będący partnerem przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, za pośrednictwem partnera wiodącego.
§  23.
1. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu pod kątem dopuszczalności udzielenia wsparcia jest przeprowadzana przez instytucję zarządzającą w oparciu o:
1) kryteria kwalifikowalności, o których mowa w art. 56 rozporządzenia nr 1083/2006;
2) warunki, o których mowa w:
a) rozdziale 2 - w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną,
b) rozdziale 3 - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis.
2. Instytucja zarządzająca może delegować część zadań związanych z oceną, o której mowa w ust. 1, do wspólnego sekretariatu technicznego.
§  24. Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, jeżeli:
1) zostaną spełnione kryteria kwalifikowalności, o których mowa w art. 56 rozporządzenia nr 1083/2006;
2) zobowiąże się do spełnienia warunków odnoszących się do trwałości realizacji projektu określonych w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 1083/2006;
3) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej zobowiąże się do spełnienia warunków utrzymania nowej inwestycji, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 800/2008.
§  25.
1. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w § 23, i po spełnieniu warunków, o których mowa w § 24, wsparcie może być udzielone na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z partnerem wiodącym.
2. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu partner wiodący przekazuje wsparcie przeznaczone dla partnera w wysokości i na warunkach określonych w umowie partnerskiej.
§  26.
1. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy dokumenty, o których mowa w § 22 ust. 2 lub 3, dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
2. Przedsiębiorca przekazuje dokumenty, o których mowa w § 22 ust. 2 lub 3, za pośrednictwem wspólnego sekretariatu technicznego.
3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w § 22 ust. 2 lub 3, dotyczą partnera, są one przekazywane do wspólnego sekretariatu technicznego za pośrednictwem partnera wiodącego.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  27.
1. Jeżeli wnioski o dofinansowanie projektu, złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w odniesieniu do których nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu, nie spełniają wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu, podmiot udzielający pomocy lub wspólny sekretariat techniczny, o którym mowa w § 22 ust. 1, wzywają przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni.
2. Wnioski o dofinansowanie projektu nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają dalszej ocenie.
§  28. 2
1. Regionalnej pomocy inwestycyjnej udziela się do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 800/2008.
2. Pomocy de minimis udziela się do dnia 30 czerwca 2014 r.
§  29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).
2 § 28 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1438) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2013 r.