Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1419

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Na podstawie art. 28a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, zwanego dalej "Programem".
§  2.  Pomoc publiczna jest udzielana na projekty realizowane w ramach Programu, zwane dalej "projektami", spełniające warunki określone w art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".
§  3.  Pomoc publiczna może być udzielana podmiotom określonym w Programie, o ile te podmioty stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  4.  Pomoc publiczna może być udzielona pod warunkiem, że podmiot ubiegający się o pomoc publiczną zagwarantuje zgodność realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna, jednak nie krócej niż przez 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
§  5.  Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz podmiotu, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz podmiotu znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  6.  Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, zwane dalej "kosztami kwalifikowalnymi", w zakresie określonym w Programie, ogłoszeniu o konkursie albo w warunkach dofinansowania projektów predefiniowanych.
§  7.  Za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony od dnia przyznania dofinansowania do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  8.  Pomoc publiczna może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 i 4.
§  9. 
1.  Wysokość pomocy publicznej w przypadku pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2.  Wysokość pomocy publicznej w przypadku pomocy operacyjnej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3.  W przypadku pomocy publicznej nieprzekraczającej 2 mln euro maksymalną wysokość pomocy ze wszystkich źródeł można ustalić, alternatywnie wobec metody, o której mowa w ust. 1 i 2, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.
4.  W przypadku działalności, o której mowa w art. 53 ust. 2 lit. f rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, maksymalna wysokość pomocy ze wszystkich źródeł nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zdyskontowanymi przychodami projektu oraz 70% kosztów kwalifikowalnych.
5.  Do obliczania wysokości pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14.
§  10. 
1.  Wysokość udzielonej pomocy publicznej nie może powodować przekroczenia progów określonych w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2.  Pomoc publiczna udzielana na podstawie rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  11. 
1.  Pomoc publiczna jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, w formie dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu.
2.  Minister dokonuje wyboru projektu w trybie konkursowym.
3.  Tryb konkursowy nie ma zastosowania do projektów predefiniowanych określonych w porozumieniu między Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem.
§  12. 
1.  Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną składa do ministra wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej "wnioskiem".
2.  Wniosek zawiera:
1) informacje określone w ogłoszeniu o konkursie albo w warunkach dofinansowania projektów predefiniowanych, niezbędne do dokonania oceny wniosku;
2) informacje określone w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3.  Do wniosku załącza się dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
4.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, minister zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego.
5.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera co najmniej:
1) adres, pod którym należy składać dokumenty;
2) określenie terminu i formy składania dokumentów, w tym ilość wymaganych egzemplarzy;
3) opis procesu wyboru projektów oraz sposób podejmowania decyzji;
4) miejsce zamieszczenia formularza wniosku;
5) określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów;
6) określenie minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania projektu;
7) dane kontaktowe do kierowania dodatkowych pytań.
§  13.  Pomoc publiczna może być udzielana do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).