Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.766 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 3 listopada 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 2

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki, tryb, a także podmioty udzielające pomocy w ramach działania 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanej dalej "pomocą".
2.  Do udzielania pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", lub przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
2) kosztach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny, adekwatny do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania 2.2 Otwarte innowacje;
3) MŚP - należy przez to rozumieć mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
4) Sieci otwartych innowacji - należy przez to rozumieć działania wdrażane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w tym działania informatyczne, finansowe, aktywizujące oraz wspierające proces nabycia przez przedsiębiorców wartości niematerialnych i prawnych, będące aktywami nieposiadającymi postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inne prawa własności intelektualnej;
5) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  3. 
1.  Pomoc przeznaczona jest na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i stanowi:
1) regionalną pomoc inwestycyjną, o której mowa w rozdziale 2;
2) pomoc na wspieranie innowacyjności, o której mowa w rozdziale 3;
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) pomoc de minimis, o której mowa w rozdziale 6.
2.  Pomoc może być udzielana w ramach jednego lub kilku przeznaczeń pomocy, o których mowa w ust. 1.
3.  Pomoc może być udzielana wyłącznie MŚP.
§  4. 
1.  Pomoc jest udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
2.  Pomoc jest udzielana na podstawie umowy o powierzenie grantu.
§  5. 
1.  Pomoc publiczna nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2-5 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.
§  6. 
1.  Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem, że prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
2.  Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy:
1) 3  na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
2) znajdującemu się w trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7. 
1.  Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przed rozpoczęciem prac nad projektem.
2.  (uchylony).
3.  Wniosek zawiera:
1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku.
4.  (uchylony).
§  8. 
1.  Do obliczania wielkości pomocy oraz progów maksymalnej intensywności pomocy uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy dla przedsiębiorcy, projektu lub działań objętych pomocą, z uwzględnieniem art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§  9.  Regionalna pomoc inwestycyjna, w rozumieniu art. 14 rozporządzenia nr 651/2014, jest udzielana na inwestycję początkową, w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014.
§  10.  Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej zalicza się koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, będących aktywami nieposiadającymi postaci fizycznej ani finansowej, takich jak patenty, licencje, know-how lub inne prawa własności intelektualnej, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
1) zostaną nabyte w ramach Sieci otwartych innowacji;
2) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc;
3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości;
4) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą;
5) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
§  11. 
1.  Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 10, określa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).
2.  Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12.  Przedsiębiorca, zawierając umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  3

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§  13.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności, w rozumieniu art. 28 rozporządzenia nr 651/2014, zalicza się koszty usług doradczych w zakresie innowacji, w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
1) będą świadczone przez podmiot działający w ramach Sieci otwartych innowacji;
2) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą.
§  14.  Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.
§  15.  Intensywność pomocy na wspieranie innowacyjności może zostać zwiększona do 85% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że całkowita wartość tej pomocy nie przekroczy 200 000 euro dla przedsiębiorcy w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy.

Rozdział  6

Pomoc de minimis

§  24.  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis, w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2013, zalicza się koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych, będących aktywami nieposiadającymi postaci fizycznej ani finansowej, takich jak patenty, licencje, know-how lub inne prawa własności intelektualnej.
§  25. 
1.  4  Intensywność pomocy de minimis na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 24, nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych.
2.  Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

Rozdział  7

Przepisy końcowe

§  26. 
1.  Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2.  Pomoc de minimis jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013.
§  27.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.2018.94).

2 Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.
3 § 6 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2385) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 grudnia 2019 r.
4 § 25 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2385) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 grudnia 2019 r.