Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2100 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020", oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zwanej dalej "pomocą publiczną".
§  2.  Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".
§  3.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do pomocy publicznej nieprzekraczającej progów wskazanych w art. 4 ust. 1 lit. z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  4.  Beneficjent może otrzymać pomoc publiczną pod warunkiem, że zagwarantuje zgodność realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym rozliczana będzie udzielona pomoc publiczna, tj. przez co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
§  5.  Pomoc publiczna udzielana na podstawie rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  6. 
1.  Pomoc publiczna może być udzielana wyłącznie podmiotom określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, przyjętym przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym oraz zatwierdzonym w zakresie kryteriów wyboru projektów przez komitet monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), określającym w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego, o ile te podmioty stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2.  Pomoc publiczna może być udzielana również na projekty partnerskie tworzone przez podmioty, o których mowa w ust. 1.
§  7.  Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  8.  Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  9.  Pomoc publiczna może być udzielana na realizację projektów, o których mowa w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
§  10.  Pomocy publicznej udziela się na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w zakresie określonym w wytycznych horyzontalnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wytycznych programowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 2  tej ustawy - o ile zostały wydane, oraz w regulaminie konkursu.
§  11.  Za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  12.  Pomoc publiczna może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w § 10, z zastrzeżeniem §14 ust. 3.
§  13.  Pomoc publiczna udzielana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w regionach słabiej rozwiniętych może być udzielona w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, a dla województwa mazowieckiego do 80% tych kosztów.
§  14. 
1.  Wysokość pomocy publicznej w przypadku pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2.  Wysokość pomocy publicznej w przypadku pomocy operacyjnej ustala się zgodnie z art. 53 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3.  W przypadku pomocy publicznej nieprzekraczającej 2 mln EUR maksymalną wysokość pomocy ze wszystkich źródeł można ustalić, alternatywnie wobec metody, o której mowa w ust. 1 i 2, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.
4.  Do obliczania wysokości pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14.
§  15. 
1.  Pomoc publiczna jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu, o których mowa w § 10.
2.  Podmiot udzielający pomocy publicznej dokonuje wyboru projektu w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3.  Beneficjent ubiegający się o pomoc publiczną składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej "wnioskiem", do podmiotu udzielającego pomocy publicznej.
4.  Wniosek zawiera:
1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2) inne informacje wskazane przez podmiot udzielający pomocy publicznej w regulaminie konkursu, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
5.  Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
§  16.  Pomoc publiczna może być udzielana do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  17.  W sprawach pomocy publicznej udzielanej na projekty rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  18.  Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. poz. 1213).
§  19.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2017.2321).
2 Uchylony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1475), która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.