Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

Na podstawie art. 765 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;
2) przypadki, w których należy udzielić komornikowi pomocy;
3) sposób postępowania, tryb występowania o udzielenie pomocy i sposób jej realizacji;
4) sposób dokumentowania wykonywanych czynności;
5) sposób rozliczania kosztów czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy Policji lub Straży Granicznej.
§  2. 
1.  Policja udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.
2.  Straż Graniczna udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór stawiany przez funkcjonariusza Straży Granicznej, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi, a także w przypadku, gdy przedmiot egzekucji znajduje się na obszarze przejścia granicznego.
§  3. 
1.  Pomoc Policji lub Straży Granicznej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych jest realizowana przez zapewnienie komornikowi oraz innym uczestnikom postępowania bezpieczeństwa osobistego, mając na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach.
2.  Policja lub Straż Graniczna, w przypadku zakłócenia wykonywania czynności egzekucyjnych przez uczestników postępowania, ustnie wzywa te osoby do zachowania umożliwiającego wykonanie czynności egzekucyjnych przez komornika.
3.  Policja lub Straż Graniczna w przypadku niezastosowania się przez uczestników postępowania do wezwania, o którym mowa w ust. 2, podejmuje wobec nich czynności zmierzające do umożliwienia wykonania czynności egzekucyjnych przez komornika.
§  4. 
1.  Właściwa miejscowo jednostka Policji lub Straży Granicznej udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych po otrzymaniu, co najmniej 7 dni przed terminem czynności, pisemnego wezwania oraz odpisu tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja.
2.  W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy przez Policję lub Straż Graniczną następuje również na ustne wezwanie komornika. W takim przypadku właściwa służba, nie wstrzymując udzielenia pomocy, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania po zakończeniu czynności egzekucyjnych odpisu tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika i potwierdzenia wezwania na piśmie.
§  5.  Udzielający pomocy funkcjonariusz Policji lub Straży Granicznej, zwany dalej "funkcjonariuszem", wyjaśnia, czy komornik jest uprawniony do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.
§  6. 
1.  Z przebiegu czynności, o których mowa w § 3, funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową, zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, imię i nazwisko komornika, a także opis czynności wykonanych w ramach udzielonej pomocy.
2.  Notatkę, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
§  7. 
1.  Koszty poniesione przez Policję lub Straż Graniczną z tytułu udzielonej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych pomocy rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.  Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, przesyła się właściwemu komornikowi.
3.  Komornik przekazuje należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy odpowiednio jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od nich rachunku, o którym mowa w ust. 2.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. poz. 106 oraz z 2008 r. poz. 793), które utraciło moc na podstawie art. 389 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125).