Rozdział 3 - Udzielanie pomocy publicznej na szkolenia - Udzielanie pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2782

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.

Rozdział  3

Udzielanie pomocy publicznej na szkolenia

§  11. 
Pomoc publiczna na szkolenia jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12. 
Pomoc publiczna na szkolenia nie może być udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa krajowego.
§  13. 
1. 
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na szkolenia są koszty wskazane w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Wydatki na wynagrodzenia, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia nr 651/2014, nie mogą przekroczyć wysokości wkładu prywatnego przedsiębiorcy.
§  14. 
1. 
Intensywność pomocy publicznej na szkolenia nie przekracza 50% wartości kosztów kwalifikowalnych szkolenia.
2. 
Intensywność pomocy publicznej na szkolenia może zostać zwiększona maksymalnie do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych w następujących przypadkach:
1)
o 10 punktów procentowych - w przypadku szkoleń skierowanych do pracowników niepełnosprawnych lub pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
2)
o 10 punktów procentowych - w przypadku szkoleń skierowanych do personelu średniego przedsiębiorstwa;
3)
o 20 punktów procentowych - w przypadku szkoleń skierowanych do personelu mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa.