Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Udzielanie pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2782

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 oraz podmioty udzielające tej pomocy, do których mają zastosowanie odpowiednio przepisy:
1)
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013", oraz
2)
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 3 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".
2. 
Przedmiotowe rozporządzenie nie ma zastosowania do typów operacji wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;
2)
mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
3)
personelu przedsiębiorstwa - należy przez to rozumieć:
a)
pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140),
b)
osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła ta osoba z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
c)
właściciela pełniącego funkcje kierownicze,
d)
wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;
4)
pracowniku niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć osobę, która posiada długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, utrudniającą jej, w połączeniu z innymi barierami, pełne i skuteczne uczestnictwo w środowisku pracy na równych zasadach z pozostałymi pracownikami, w tym osobę uznaną za niepełnosprawną na mocy prawa krajowego;
5)
pracowniku znajdującym się w bardzo niekorzystnej sytuacji - należy przez to rozumieć osobę, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b)
pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz spełnia co najmniej jeden z warunków wskazanych w pkt 6 lit. b-g;
6)
pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - należy przez to rozumieć osobę, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
pozostaje bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b)
do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu nie ukończyła 24. roku życia,
c)
do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu ukończyła 50. rok życia,
d)
jest osobą dorosłą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko lub posiadającą na utrzymaniu osobę zależną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm. 4 ),
e)
nie posiada wykształcenia średniego, średniego branżowego, zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED) na poziomie ISCED 3 włącznie lub w okresie do dwóch lat od momentu zakończenia edukacji w pełnym wymiarze nie podjęła pierwszego stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem,
f)
pracuje w sektorze lub w zawodzie, w którym różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% wyższa niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danym sektorze lub zawodzie,
g)
jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) oraz w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, podnieść kwalifikacje lub kompetencje zawodowe lub zdobyć doświadczenie zawodowe;
7)
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
8)
stałym zatrudnieniu - należy przez to rozumieć wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy oświadczenie usług przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy;
9)
wkładzie prywatnym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z otrzymanymi wcześniej innymi środkami publicznymi, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, a także środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności;
10)
wniosku o udzielenie pomocy - należy przez to rozumieć:
a)
wniosek o dofinansowanie projektu - w przypadku gdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc publiczną jest wnioskodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zwanej dalej "ustawą",
b)
umowę o przystąpieniu do projektu określającą szczegółowe warunki udzielenia pomocy de minimis, w tym informacje wskazane w art. 6 pkt 2 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku gdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis nie jest wnioskodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy.
§  3. 
1. 
Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcy działającemu we wszystkich sektorach, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013.
2. 
W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia nr 1407/2013, a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się przepisy rozporządzenia nr 1407/2013, oraz zapewnił rozdzielność rachunkową tych działalności, wówczas pomocy de minimis udziela się na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach działalności, która nie jest objęta wyłączeniem na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia nr 1407/2013.
§  4. 
1. 
Pomoc publiczna nie może być udzielana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
3. 
Pomoc publiczna przekraczająca progi, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. d oraz lit. n oraz p rozporządzenia nr 651/2014, stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.
§  5. 
Pomoc de minimis oraz pomoc publiczna mogą być udzielone, jeżeli spełniają:
1)
kryteria pomocy przejrzystej, o których mowa odpowiednio w art. 4 rozporządzenia nr 1407/2013 oraz w art. 5 rozporządzenia nr 651/2014, oraz
2)
warunki kumulacji pomocy, o których mowa odpowiednio w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013 oraz w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  6. 
1. 
Pomoc de minimis oraz pomoc publiczna mogą być udzielone przedsiębiorcy w formie dotacji.
2.  5
 Pomoc de minimis może być udzielana przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą, instytucję wdrażającą, beneficjenta lub partnera projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy.
3. 
Pomoc publiczna może być udzielana przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą.
4.  6
 Pomoc de minimis oraz pomoc publiczna mogą być udzielone na podstawie umowy albo porozumienia, o których mowa w art. 2 pkt 32 lit. a albo b ustawy, decyzji o dofinansowaniu projektu lub innego dokumentu będącego podstawą ich udzielenia, który określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na rzecz przedsiębiorcy.
5.  7
 W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy de minimis jest beneficjent lub partner projektu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, pomoc de minimis może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa albo porozumienie, o których mowa w art. 2 pkt 32 lit. a albo b ustawy.
§  7. 
1. 
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub pomoc de minimis składa wniosek o udzielenie pomocy do podmiotu udzielającego pomocy.
2. 
Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorca załącza:
1)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543), na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.
3. 
Do wniosku o udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorca załącza informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338), na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiącym załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Pomoc publiczna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej przed podjęciem prawnie wiążącego zobowiązania do udziału w szkoleniu lub zewnętrznej usłudze doradczej przez przedsiębiorcę lub jego personel.
2. 
Uznaje się, że pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia wywołuje efekt zachęty, jeżeli zostały spełnione warunki określone odpowiednio w art. 32 i art. 33 rozporządzenia nr 651/2014, w szczególności w odniesieniu do:
1)
okresu zatrudnienia;
2)
intensywności pomocy;
3)
zapewnienia wzrostu netto liczby pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.
2 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 830, 1079, 1383, 1561, 1812, 2140, 2666 i 2754.
5 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1496) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 sierpnia 2023 r.
6 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1496) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 sierpnia 2023 r.
7 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1496) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 sierpnia 2023 r.