Udzielanie pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury. - Dz.U.2004.267.2654 - OpenLEX

Udzielanie pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.267.2654

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 17 listopada 2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej "pomocą".
2.
Pomoc ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2001).
1.
Pomoc może być udzielana na projekty związane z:
1)
organizacją imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych, a także udziałem w specjalistycznych targach;
2)
przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych oraz regionalnych produktów turystycznych i kulturowych

jeżeli ich wartość jest nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 i Nr 238, poz. 2402).

2.
Pomocy nie udziela się na projekty:
1)
przedsiębiorstw z sektora transportu oraz na działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002);
2)
dotyczące działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności;
3)
uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.
1.
Pomoc może być udzielona:
1)
jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania jednostek samorządu terytorialnego;
2)
regionalnym organizacjom turystycznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku;
3)
organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym;
4)
jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym turystycznym, sportowym i kulturalnym instytucjom, dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej.
2.
Pomoc na projekty może być udzielona, jeżeli łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez beneficjenta w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 100.000 euro brutto.
3.
Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na refinansowanie części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.
4.
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki zgodne z:
1)
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1645/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004);
2)
załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
5.
Pomoc może być przeznaczona na pokrycie nie więcej niż 75 % wydatków kwalifikowalnych.
1.
Beneficjent składa przed rozpoczęciem inwestycji do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wniosek o dofinansowanie projektu, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575).
2.
Wniosek podlega ocenie:
1)
formalnej;
2)
merytorycznej, przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem oceny;
3)
regionalnego komitetu sterującego.
1.
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:
1)
zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2)
dane o pomocy de minimis otrzymanej przed dniem 31 maja 2004 r.
2.
Jeżeli do daty otrzymania pomocy beneficjent otrzyma inną pomoc de minimis, należy dołączyć zaświadczenie określające wysokość tej pomocy.
3.
Do czasu przekazania przez beneficjenta zaświadczeń i danych, o których mowa w ust. 1, pomoc nie może być udzielona.
Pomoc jest udzielana na podstawie zawartej przez wojewodę z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 225, poz. 2285).
1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.