Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2360

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności oraz tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy finansowej dotyczącej szkoleń o tematyce handlu zagranicznego, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej "pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego".
2.  Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001).
3.  Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego może być udzielana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2007 r.
§  2. 
1.  Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego obejmuje szkolenia o tematyce handlu zagranicznego organizowane przez podmioty spełniające warunki określone w § 5, zwane dalej "jednostkami szkoleniowymi", i ma na celu podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedsiębiorców w zakresie techniki i organizacji transakcji handlu zagranicznego.
2.  Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego może być udzielana jako dotacja na dofinansowanie udziału przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szkoleniach o tematyce handlu zagranicznego.
§  3.  Pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego nie udziela się:
1) przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w sektorze transportu;
2) w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i rybactwa, wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
3) jeżeli byłaby bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
4) jeżeli byłaby uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.
§  4. 
1.  Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego może być udzielana na szkolenia, o których mowa w ust. 2, realizowane przez jednostki szkoleniowe, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu.
2.  Przez szkolenie należy rozumieć:
1) kurs obejmujący co najmniej 6 godzin lekcyjnych w danym roku kalendarzowym;
2) studium handlu zagranicznego, obejmujące co najmniej 95 godzin lekcyjnych w danym roku kalendarzowym, kończące się egzaminem, zwane dalej "studium";
3) studia podyplomowe handlu zagranicznego, obejmujące co najmniej 220 godzin lekcyjnych, zwane dalej "studiami podyplomowymi".
3.  Przez godzinę lekcyjną, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć 45 minut.
4.  Jednostka szkoleniowa ustala samodzielnie program szkoleń i ich organizację, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.  Program szkolenia powinien być zgodny z tematyką handlu zagranicznego i w przypadku:
1) studiów podyplomowych - powinien zawierać co najmniej zagadnienia wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wymiarze godzinowym określonym w tym załączniku;
2) studium - powinien zawierać co najmniej zagadnienia wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w wymiarze godzinowym określonym w tym załączniku;
3) kursu - powinien pozostawać w ścisłym związku z zakresem tematycznym określonym w załącznikach nr 1 lub 2 do rozporządzenia, z tym że co najmniej połowa programu kursu i godzin lekcyjnych jest poświęcona wybranym zagadnieniom wymienionym w tych załącznikach.
6.  Liczba uczestników studiów podyplomowych nie może przekraczać 40 osób.
7.  Szkolenia objęte pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego kończą się odpowiednio:
1) kurs - zaliczeniem i otrzymaniem zaświadczenia;
2) studium - egzaminem i otrzymaniem zaświadczenia;
3) studia podyplomowe - obroną pracy i wydaniem świadectwa.
8.  Jednostka szkoleniowa wydaje uczestnikom szkolenia zaświadczenie lub świadectwo, o którym mowa w ust. 7, zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472) oraz dodatkowe zaświadczenie lub świadectwo ukończenia szkolenia objętego pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Jednostką szkoleniową może być każdy podmiot, który spełnia określone w odrębnych przepisach wymagania do prowadzenia działalności w zakresie doskonalenia zawodowego i dokształcania, z zastrzeżeniem ust. 2, nieposiadający zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2.  W przypadku studium i studiów podyplomowych jednostkami szkoleniowymi mogą być wyłącznie:
1) państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz wyższe szkoły zawodowe;
2) Polska Akademia Nauk.
3.  Jednostka szkoleniowa jest upoważniona do prowadzenia szkoleń objętych pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego po podpisaniu umowy, o której mowa w § 8 ust. 10.
4.  Jednostka szkoleniowa bezzwłocznie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanego dalej "Ministrem", o niedojściu szkolenia do skutku najpóźniej w planowanym dniu rozpoczęcia szkolenia, lub o jego przerwaniu przed planowanym zakończeniem, najpóźniej w dniu przerwania szkolenia.
5.  Jednostka szkoleniowa promuje szkolenia objęte pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego oraz informuje o nich osoby zainteresowane.
§  6. 
1.  Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego może być udzielana na szkolenia, których uczestnikiem jest przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, który zgłosił się do udziału w szkoleniu, lub wskazana przez przedsiębiorcę osoba fizyczna zatrudniona u niego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo pełniąca funkcję w jego organach, jeżeli spełnia następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiada świadectwo maturalne - w przypadku studium;
2) posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny - w przypadku studiów podyplomowych.
2.  Rekrutację uczestników prowadzi jednostka szkoleniowa.
3.  Uczestnikami nie mogą być osoby zatrudnione przez jednostkę szkoleniową na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub świadczące usługi na jej rzecz na podstawie umowy cywilnoprawnej albo sprawujące funkcje w organach jednostki szkoleniowej.
§  7.  Minister może udzielić pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, jeżeli:
1) jednostka szkoleniowa złoży zgłoszenie szkolenia;
2) przedsiębiorca przekaże jednostce szkoleniowej wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia objętego pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, zwany dalej "formularzem zgłoszeniowym";
3) przedsiębiorca nie posiada zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
4) przedsiębiorca nie otrzymał pomocy publicznej na udział w tym szkoleniu z innych źródeł;
5) przedsiębiorca w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 100 tys. euro;
6) w przypadku kursów lub studium - uczestnik uzyska zaświadczenie ukończenia kursu lub studium;
7) w przypadku studiów podyplomowych - uczestnik zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach w następnym semestrze, a w przypadku ostatniego semestru obroni pracę i uzyska świadectwo;
8) szkolenie, którego dotyczy zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, zostanie ukończone do dnia 30 listopada danego roku; w przypadku studiów podyplomowych termin ten dotyczy semestrów zakończonych w danym roku kalendarzowym;
9) w przypadku kursów i studium - jednostka szkoleniowa złoży rozliczenie kursu lub studium;
10) w przypadku studiów podyplomowych - jednostka szkoleniowa złoży rozliczenie semestru oraz rozliczenie końcowe.
§  8. 
1.  Jednostka szkoleniowa zgłasza szkolenie, dotyczące danego roku kalendarzowego, nie później niż trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
2.  Zgłoszenie szkolenia powinno zawierać informacje dotyczące:
1) jednostki szkoleniowej i prowadzonej przez nią działalności;
2) szkolenia.
3.  Zgłoszenie szkolenia sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4.  Do zgłoszenia szkolenia jednostka szkoleniowa dołącza następujące dokumenty:
1) program kursu, studium lub studiów podyplomowych;
2) życiorysy zawodowe kadry prowadzącej szkolenie;
3) kalkulację kosztów szkolenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;
4) dokument wskazujący osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w jej imieniu;
5) dokumenty potwierdzające status prawny jednostki szkoleniowej oraz prawo do prowadzenia działalności, a w przypadku państwowych szkół wyższych - informację o podstawie prawnej działania;
6) zwięzłą informację o pozostającej w dyspozycji jednostki szkoleniowej kadrze dydaktycznej, obejmującą określenie liczby pracowników, ich stopni naukowych, formy zatrudnienia.
5.  Jednostka szkoleniowa składa zgłoszenie szkolenia wraz z wymaganymi dokumentami w trzech egzemplarzach.
6.  Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
7.  Minister rozpatruje zgłoszenie szkolenia w terminie nieprzekraczającym 45 dni od dnia wpływu zgłoszenia szkolenia.
8.  Zgłoszeniu szkolenia, które nie spełnia wymagań określonych w ust. 1-6 i nie zostanie poprawione lub uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, nie nadaje się dalszego biegu.
9.  Minister ocenia zgłoszenie szkolenia, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji usług w zakresie doskonalenia zawodowego i dokształcania, uwzględniając jednostki szkoleniowe powstałe z połączenia lub podziału jednostek szkoleniowych działających co najmniej 3 lata;
2) doświadczenie w realizacji szkoleń o tematyce handlu zagranicznego (minimum 5 zrealizowanych szkoleń);
3) profesjonalizm jednostki szkoleniowej (jednostka szkoleniowa posiada personel składający się z wysoko kwalifikowanych szkoleniowców i organizatorów szkoleń; dopuszczalne jest prowadzenie zajęć przez osoby niepozostające w stosunku pracy z jednostką szkoleniową);
4) adekwatność kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenie do programu szkolenia;
5) odpowiednie miejsce i techniczne zaplecze do przeprowadzenia szkolenia.
10.  W przypadku pozytywnej oceny zgłoszenia szkolenia Minister zawiera z jednostką szkoleniową umowę.
§  9. 
1.  Po podpisaniu umowy, o której mowa w § 8 ust. 10, jednostka szkoleniowa przyjmuje od przedsiębiorcy formularz zgłoszeniowy w dwóch egzemplarzach. Jednostka szkoleniowa przekazuje oryginał formularza zgłoszeniowego do Ministra, razem z rozliczeniem, o którym mowa w § 7 pkt 9 i 10.
2.  Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
1) informacje dotyczące przedsiębiorcy;
2) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego;
3) informacje o osobach zgłaszanych do udziału w szkoleniu;
4) oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu warunków, o których mowa w § 7 pkt 3-5, oraz oświadczenia o:
a) nieprzekroczeniu rocznego limitu pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego,
b) akceptacji ceny jednostkowej szkolenia,
c) wpłacie należności za udział w szkoleniu.
3.  Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
4.  Do formularza zgłoszeniowego przedsiębiorca dołącza kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego.
5.  Kopie dokumentów składanych wraz z formularzem zgłoszeniowym należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
6.  Jednostka szkoleniowa ocenia kompletność i prawidłowość otrzymywanych od przedsiębiorców formularzy zgłoszeniowych, przyjmując kandydatów do udziału w szkoleniu tylko w przypadku spełnienia wszystkich wymagań stawianych w rozporządzeniu uczestnikowi szkolenia.
§  10. 
1.  Jednostka szkoleniowa ustala cenę szkolenia jednego uczestnika w wysokości pomniejszonej o kwotę pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego określoną w ust. 6.
2.  Przedsiębiorca otrzymuje do zapłaty fakturę wystawioną przez jednostkę szkoleniową za udział w szkoleniu na kwotę pomniejszoną o kwotę pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego określoną w ust. 6 wraz z informacją o źródle i wielkości uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis.
3.  Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego są koszty poniesione wyłącznie w związku z realizacją danego szkolenia i zalicza się do nich:
1) wynagrodzenia wypłacane przez jednostkę szkoleniową osobom realizującym zajęcia dydaktyczne;
2) koszt materiałów szkoleniowych;
3) koszt wynajmu lub użytkowania własnych sal szkoleniowych i sprzętu dydaktycznego;
4) wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia, w szczególności wydatki na obsługę administracyjno-biurową, materiały eksploatacyjne.
4.  Maksymalny dopuszczalny koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego wynosi, w przypadku:
1) wynagrodzenia osób realizujących zajęcia dydaktyczne - 1.000 zł za 1 godzinę lekcyjną;
2) materiałów szkoleniowych - 250 zł za komplet dla 1 uczestnika;
3) wynajmu lub użytkowania własnych sal szkoleniowych i sprzętu dydaktycznego - 3.000 zł za 1 dzień;
4) wydatków bieżących - do 30 % sumy kosztów bezpośrednich, o których mowa w pkt 1-3.
5.  Pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego wypłacana jest jednostce szkoleniowej na każdego uczestnika szkolenia, który spełnił warunek określony w § 7 pkt 6 i 7, w wysokości określonej w ust. 6.
6.  Wielkość pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego przypadająca na jednego uczestnika szkolenia wynosi 50 % kosztów netto szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, jednak nie więcej niż:
1) 1 tys. zł - w przypadku kursu;
2) 2 tys. zł - w przypadku studium;
3) 4 tys. zł - w przypadku studiów podyplomowych.
7.  W przypadku studiów podyplomowych pomoc w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego przypadająca na jednego uczestnika przysługuje na każdy semestr, w wysokości stanowiącej iloraz kwoty określonej w ust. 6 i liczby semestrów.
8.  Roczny limit pomocy w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego, jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy, wynosi 12 tys. zł.
§  11. 
1.  W 2004 r. wymogu zachowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, nie stosuje się w przypadku zgłoszeń studiów podyplomowych.
2.  W 2004 r. zgłoszenia studiów podyplomowych składa się nie później niż do dnia 10 listopada.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO

objętych pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego

1. Program studiów podyplomowych powinien zawierać wymienione poniżej tematy i podtematy (zaznaczone pogrubioną czcionką). Podpunkty przypisane podtematom stanowią jedynie wskazówkę.

2. Określony poniżej wymiar godzinowy przewidziany na realizację poszczególnych tematów może być zmniejszany przez jednostki szkoleniowe o nie więcej niż 25 %.

Lp.TematPodtematy szczegółoweWymiar godzinowy
1234
1Międzynarodowe stosunki gospodarcze1. Teorie handlu międzynarodowego a

współczesny międzynarodowy podział

pracy

- klasyczne teorie handlu

międzynarodowego

- neoklasyczne teorie handlu

międzynarodowego

- teorie neotechnologiczne

16
2. Równowaga zewnętrzna w gospodarce

otwartej i sposoby jej utrzymywania

- bilans płatniczy jako narzędzie

analizy ekonomicznej

- równowaga bilansu płatniczego

3. Kurs walutowy i polityka kursowa

- kurs walutowy i rynek walutowy

- ustalanie poziomu kursu walutowego

4. Zagraniczna i międzynarodowa polityka

handlowa

- taryfowe i pozataryfowe narzędzia

polityki handlowej

- wolny handel a protekcjonizm

5. Procesy integracji gospodarczej we

współczesnym świecie

- czynniki sprzyjające procesowi

integracji

- kierunki rozwoju integracji w Unii

Europejskiej

6. Teoria i polityka międzynarodowego

ruchu czynników produkcji

- przyczyny międzynarodowego przepływu

czynników produkcji

- międzynarodowe przepływy kapitału

- inwestycje bezpośrednie i portfelowe

- międzynarodowe przepływy siły

roboczej

7. Globalizacja i zasady Nowej Gospodarki

- Nowa Gospodarka jako gospodarka

oparta na wiedzy

- różne wymiary globalizacji

2Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego1. Charakterystyka międzynarodowego prawa

prywatnego

- wąskie i szerokie ujęcie

międzynarodowego prawa prywatnego

- podstawy prawa kolizyjnego

- unifikacja prawa prywatnego na

podstawie umów międzynarodowych

- podstawy prawa spółek w ujęciu

porównawczym

20
2. Umowa i jej charakterystyka

- sposoby zawierania umów

- warunki ważności umów

3. Typologia umów

- typy umów w handlu międzynarodowym

- stopień standaryzacji i unifikacji

umów w handlu międzynarodowym

4. Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy

w handlu międzynarodowym

3Marketing w handlu zagranicznym1. Koncepcja marketingu w eksporcie z

uwzględnieniem różnic między

marketingiem produktów konsumpcyjnych i

dóbr przemysłowych

- orientacja marketingowa a inne

orientacje przedsiębiorstw

- koncepcja marketing-mix

- marketing produktów konsumpcyjnych

- marketing dóbr przemysłowych

26
2. Specyfika marketingu Business-to-

Business (B2B)

- istota marketingu kierowanego do

nabywców instytucjonalnych

- charakterystyka poszczególnych grup

działań marketingowych

3. Analiza koniunktury i badanie rynków

zagranicznych

- charakterystyka przedmiotu badań

koniunktury i mechanizm cyklu

koniunkturalnego

- międzynarodowe aspekty cyklu

koniunkturalnego

- metody stosowane w badaniach rynków

zagranicznych

4. Metody badań marketingowych i źródła

informacji rynkowej dla eksporterów

(źródła tradycyjne i bazy danych w

Internecie)

- badania pierwotne i badania wtórne

- tradycyjne i nowoczesne źródła

informacji (w tym bazy danych w

Internecie)

- tworzenie systemu informacji

marketingowych

5. Strategie marketingowe w eksporcie

- metody oceny pozycji rynkowej

przedsiębiorstwa

- strategie ze względu na stopień

globalizacji

- strategie wejścia na rynki

zagraniczne

- strategie funkcjonalne

6. Kształtowanie produktu i asortymentu,

ceny, dystrybucji i promocji

7. Zasady organizacji imprez targowych

- wybór imprez targowych i źródła

informacji na ten temat

- przygotowanie, realizacja i analiza

wystąpień targowych

8. Organizacja marketingu w

przedsiębiorstwie

- kryteria tworzenia służb

marketingowych (kryterium

funkcjonalne, produktowe,

geograficzne, wg grup nabywców)

- wady i zalety różnych wariantów

organizacji

4Transakcje handlu zagranicznego1. Formalno-prawne uwarunkowania

prowadzenia wymiany międzynarodowej

28
2. Rodzaje transakcji

- transakcje eksportowe i importowe

- transakcje wyodrębnione ze względu na

przedmiot obrotu

3. Transakcje zawierane na rynkach

instytucjonalnie zorganizowanych

- giełdy

- aukcje

- przetargi

- targi

4. Nietypowe transakcje w obrocie z

zagranicą

- transakcje barterowe i kompensacyjne

- transakcje wiązane

- obrót uszlachetniający

- samospłata (buy-back)

- obrót licencyjny i franchising

- inne transakcje

5. Cykl transakcyjny i realizacja

poszczególnych jego faz

- przygotowanie transakcji

- zawarcie transakcji

- realizacja

- kontrola transakcji

6. Analiza klauzul kontraktowych

- klauzule zasadnicze

- klauzule uzupełniające

- specyficzne klauzule kontraktowe w

obrocie dobrami przemysłowymi

7. Dokumenty w handlu zagranicznym

- dokumenty podstawowe (faktura

handlowa, dokumenty przewozowe,

dokumenty ubezpieczeniowe)

- dokumenty pomocnicze

8. Zwyczaje i uzanse handlowe

- Incoterms

- inne zwyczaje i uzanse

5Rozliczenia międzynarodowe1. Bezpośrednie rozliczenia między

kupującymi i sprzedającymi

- barter

- regulowanie należności i zobowiązań w

transakcjach uwarunkowanych

- zapłata w pieniądzu gotówkowym

20
2. Sposoby rozliczeń

- rozliczenia za pośrednictwem banków

- rozliczenia dewizowe

- rozliczenia clearingowe

3. Sposoby zapłat w rozliczeniach

pośrednich

- nieuwarunkowane - weksel, czek,

polecenie zapłaty

- uwarunkowane - inkaso dokumentowe

i akredytywa dokumentowa

4. Rola kredytu w rozliczeniach

międzynarodowych

- technika kredytowania

- koszty kredytów zagranicznych

5. Ryzyko związane z rozliczeniami

międzynarodowymi

- rodzaje ryzyka

- metody zabezpieczania się przed

ryzykiem

- gwarancje bankowe

6Finanse przedsiębiorstw uczestniczących w obrotach zagranicznych1. Pojęcie i organizacja finansów

przedsiębiorstwa

2. Przychody i koszty przedsiębiorstwa

3. Efektywność finansowa przedsiębiorstwa

10
4. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa
5. Zarządzanie finansami w

przedsiębiorstwie

7Finansowanie handlu zagranicznego1. Istota i pojęcie finansowania handlu

zagranicznego

10
2. Pojęcie i rodzaje kredytów eksportowych

- kredyt kupiecki

- refinansowanie eksporterów przez

banki komercyjne, specjalne

instytucje finansowe, konsorcja, bank

centralny, kredyty banków i

specjalnych instytucji finansowych

przyznawane importerom, "wiązane"

kredyty państwowe

3. Specjalne systemy finansowania i

ubezpieczania kredytów eksportowych

4. Finansowanie handlu zagranicznego w

Polsce

- rola banków w finansowaniu handlu

zagranicznego

- KUKE S.A. jako element systemu

ubezpieczania kredytów eksportowych

w Polsce

8Ubezpieczenia w obrotach zagranicznych1. Ryzyko w obrotach zagranicznych

- pojęcie ryzyka

- metody eliminacji albo ograniczania

ryzyka

12
2. Ubezpieczenie a reasekuracja
3. Podstawy prawne i organizacja rynku

ubezpieczeniowego związanego z handlem

zagranicznym

4. Rodzaje ubezpieczeń w handlu

międzynarodowym

5. Ubezpieczenie kredytu w transakcjach

handlu zagranicznego

9Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym1. Internet jako globalne narzędzie

komunikowania

- istota Internetu jako medium

interaktywnego

- korzyści i zagrożenia związane ze

stosowaniem Internetu

10
2. Narzędzia Internetu stosowane przez

przedsiębiorstwa

- e-mail

- witryny WWW

- WAP

3. Istota handlu elektronicznego B2B i B2C

- podmioty działające na rynku handlu

elektronicznego

- handel między przedsiębiorstwami

- detaliczny handel elektroniczny

(detaliści "czystej gry" i detaliści

"wielokanałowi")

4. Wirtualne rynki

- giełdy towarowe i ich charakterystyka

- platformy handlu elektronicznego

5. Podpis elektroniczny
10Logistyka i transport w handlu zagranicznym1. Logistyka jako instrument strategii

przedsiębiorstwa

- koncepcja łańcucha dostaw jako

podstawa ogistyki

- funkcje logistyki

- logistyka a strategia

przedsiębiorstwa

- koszty logistyczne

12
2. Logistyka globalna a międzynarodowe

łańcuchy dostaw

3. Rynek międzynarodowych usług

logistycznych

- podmioty działające na

międzynarodowym rynku usług

logistycznych

- zasady funkcjonowania rynku

4. Logistyka w sferze zaopatrzenia,

produkcji i dystrybucji

5. Tendencje w zarządzaniu logistycznym

- charakterystyka zarządzania

logistycznego

- logistyka a nowoczesne koncepcje

zarządzania (Just-in-Time, Lean

Management, Total Quality Management,

Time Based Management, Reengineering)

6. Transport w systemach logistycznych
11Negocjacje w biznesie międzynarodowym1. Proces negocjacji i jego fazy

- przygotowanie negocjacji

- realizacja

- podsumowanie negocjacji

12
2. Techniki negocjacji i umiejętność ich

doboru w różnych sytuacjach

- podejście psychologiczne a podejście

psychocybernetyczne do osoby

negocjatora

- techniki skutecznych negocjacji

- negocjowanie klauzul kontraktowych

3. Komunikowanie werbalne i niewerbalne
4. Etykieta w biznesie

- szacunek dla osoby negocjatora

- zasady organizacji spotkania

negocjacyjnego

5. Zasady negocjacji z partnerami z

różnych kręgów kulturowych

- wpływ stylu zarządzania na styl

negocjacji

- kulturowe uwarunkowania procesu

negocjacji i sposoby reagowania na

nie

6. Charakterystyka najczęstszych błędów

negocjacyjnych

12Zajęcia praktyczne specjalizacyjne12
13Seminarium dyplomowe4
14Liczba godzin do zagospodarowania wg uznania jednostki szkoleniowej28
Łącznie220

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIUM HANDLU ZAGRANICZNEGO

objętego pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego

1. Program studium handlu zagranicznego powinien zawierać wymienione poniżej tematy i podtematy (zaznaczone pogrubioną czcionką). Podpunkty przypisane podtematom stanowią jedynie wskazówkę.

2. Określony poniżej wymiar godzinowy przewidziany na realizację poszczególnych tematów może być zmniejszany przez jednostki szkoleniowe o nie więcej niż 25 %.

Lp.TematPodtematy szczegółoweWymiar godzinowy
1234
1Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego1. Charakterystyka międzynarodowego prawa

prywatnego

- wąskie i szerokie ujęcie

międzynarodowego prawa prywatnego

- podstawy prawa kolizyjnego

- unifikacja prawa prywatnego na

podstawie umów międzynarodowych

- podstawy prawa spółek w ujęciu

porównawczym

12
2. Umowa i jej charakterystyka

- sposoby zawierania umów

- warunki ważności umów

3. Typologia umów

- typy umów w handlu międzynarodowym

- stopień standaryzacji i unifikacji

umów w handlu międzynarodowym

4. Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy

w handlu międzynarodowym

Zajęcia praktyczne specjalizacyjne

2Marketing w handlu zagranicznym1. Koncepcja marketingu w eksporcie z

uwzględnieniem różnic między

marketingiem produktów konsumpcyjnych i

dóbr przemysłowych

- orientacja marketingowa a inne

orientacje przedsiębiorstw

- koncepcja marketing-mix

- marketing produktów konsumpcyjnych

- marketing dóbr przemysłowych

14
2. Specyfika marketingu Business-to-

Business (B2B)

- istota marketingu kierowanego do

nabywców instytucjonalnych

- charakterystyka poszczególnych grup

działań marketingowych

3. Analiza koniunktury i badanie rynków

zagranicznych

- charakterystyka przedmiotu badań

koniunktury i mechanizm cyklu

koniunkturalnego

- międzynarodowe aspekty cyklu

koniunkturalnego

- metody stosowane w badaniach rynków

zagranicznych

4. Metody badań marketingowych i źródła

informacji rynkowej dla eksporterów

(źródła tradycyjne i bazy danych w

Internecie)

- badania pierwotne i badania wtórne

- tradycyjne i nowoczesne źródła

informacji (w tym bazy danych w

Internecie)

- tworzenie systemu informacji

marketingowych

5. Strategie marketingowe w eksporcie

- metody oceny pozycji rynkowej

przedsiębiorstwa

- strategie ze względu na stopień

globalizacji

- strategie wejścia na rynki

zagraniczne

- strategie funkcjonalne

6. Kształtowanie produktu i asortymentu,

ceny, dystrybucji i promocji

7. Zasady organizacji imprez targowych

- wybór imprez targowych i źródła

informacji na ten temat

- przygotowanie, realizacja i analiza

wystąpień targowych

8. Organizacja marketingu w

przedsiębiorstwie

- kryteria tworzenia służb

marketingowych

- wady i zalety różnych wariantów

organizacji

9. Handel elektroniczny i zastosowanie

Internatu w marketingu

Zajęcia praktyczne specjalizacyjne

3Transakcje handlu zagranicznego1. Formalno-prawne uwarunkowania

prowadzenia wymiany międzynarodowej

16
2. Rodzaje transakcji

- transakcje eksportowe i importowe

- transakcje wyodrębnione ze względu na

przedmiot obrotu

3. Transakcje zawierane na rynkach

instytucjonalnie zorganizowanych

- giełdy

- aukcje

- przetargi

- targi

4. Nietypowe transakcje w obrocie z

zagranicą

- transakcje barterowe i kompensacyjne

- transakcje wiązane

- obrót uszlachetniający

- samospłata (buy-back)

- obrót licencyjny i franchising

- inne transakcje

5. Cykl transakcyjny i realizacja

poszczególnych jego faz

- przygotowanie transakcji

- zawarcie transakcji

- realizacja

- kontrola transakcji

6. Analiza klauzul kontraktowych

- klauzule zasadnicze

- klauzule uzupełniające

- specyficzne klauzule kontraktowe w

obrocie dobrami przemysłowymi

7. Dokumenty w handlu zagranicznym

- dokumenty podstawowe (faktura

handlowa, dokumenty przewozowe,

dokumenty ubezpieczeniowe)

- dokumenty pomocnicze

8. Zwyczaje i uzanse handlowe

- Incoterms

- inne zwyczaje i uzanse

Zajęcia praktyczne specjalizacyjne

4Finansowe zagadnienia handlu zagranicznego1. Rozliczenia międzynarodowe

- bezpośrednie rozliczenia między

kupującymi i sprzedającymi

- sposoby rozliczeń za pośrednictwem

banków, rozliczenia dewizowe i

rozliczenia clearingowe

- nieuwarunkowane i uwarunkowane

sposoby zapłat w rozliczeniach

pośrednich

- rola kredytu w rozliczeniach

międzynarodowych

- ryzyko związane z rozliczeniami

międzynarodowymi

21
2. Finanse przedsiębiorstw uczestniczących

w obrotach zagranicznych

- pojęcie i organizacja finansów

przedsiębiorstwa

- przychody i koszty przedsiębiorstwa

- efektywność finansowa

przedsiębiorstwa

- zasilanie finansowe przedsiębiorstwa

- zarządzanie finansami w

przedsiębiorstwie

3. Finansowanie handlu zagranicznego

- istota i pojęcie finansowania handlu

zagranicznego

- pojęcie i rodzaje kredytów

eksportowych

- refinansowanie eksporterów przez

banki komercyjne, specjalne

instytucje finansowe, konsorcja, bank

centralny, kredyty banków i

specjalnych instytucji finansowych

przyznawane importerom, "wiązane"

kredyty państwowe

- specjalne systemy finansowania i

ubezpieczania kredytów eksportowych

- finansowanie handlu zagranicznego w

Polsce

- rola banków i KUKE S.A.

Zajęcia praktyczne specjalizacyjne

5Ubezpieczenia w obrotach zagranicznych1. Ryzyko w obrotach zagranicznych

- pojęcie ryzyka

- metody eliminacji albo ograniczania

ryzyka

8
2. Ubezpieczenie a reasekuracja
3. Podstawy prawne i organizacja rynku

ubezpieczeniowego związanego z handlem

zagranicznym

4. Rodzaje ubezpieczeń w handlu

międzynarodowym

5. Ubezpieczenie kredytu w transakcjach

handlu zagranicznego

Zajęcia praktyczne specjalizacyjne

6Logistyka i transport w handlu zagranicznym1. Logistyka jako instrument strategii

przedsiębiorstwa

- koncepcja łańcucha dostaw jako

podstawa logistyki

- funkcje logistyki

- logistyka a strategia

przedsiębiorstwa

- koszty logistyczne

8
2. Logistyka globalna a międzynarodowe

łańcuchy dostaw

3. Rynek międzynarodowych usług

logistycznych

- podmioty działające na

międzynarodowym rynku usług

logistycznych

- zasady funkcjonowania rynku

4. Logistyka w sferze zaopatrzenia,

produkcji i dystrybucji

5. Tendencje w zarządzaniu logistycznym

- charakterystyka zarządzania

logistycznego

- logistyka a nowoczesne koncepcje

zarządzania (Just-in-Time, Lean

Management, Total Quality Management,

Time Based Management, Reengineering)

6. Transport w systemach logistycznych

Zajęcia praktyczne specjalizacyjne

7Negocjacje w biznesie międzynarodowym1. Proces negocjacji i jego fazy

- przygotowanie negocjacji

- realizacja

- podsumowanie negocjacji

16
2. Techniki negocjacji i umiejętność ich

doboru w różnych sytuacjach

- podejście psychologiczne a podejście

psychocybernetyczne do osoby

negocjatora

- techniki skutecznych negocjacji

- negocjowanie klauzul kontraktowych

3. Komunikowanie werbalne i niewerbalne
4. Etykieta w biznesie

- szacunek dla osoby negocjatora

- zasady organizacji spotkania

negocjacyjnego

5. Zasady negocjacji z partnerami z

różnych kręgów kulturowych

- wpływ stylu zarządzania na styl

negocjacji

- kulturowe uwarunkowania procesu

negocjacji i sposoby reagowania na

nie

6. Charakterystyka najczęstszych błędów

negocjacyjnych

Zajęcia praktyczne specjalizacyjne

Łącznie95

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR
Logo/Pieczęć jednostki szkoleniowej
ZAŚWIADCZENIE/

ŚWIADECTWO *

Pan/Pani ................................................
Ukończył/a szkolenie
....................................................

(nazwa studiów podyplomowych/studium/kursu*)

(w wymiarze ........ godzin)
zrealizowane przez
..................................................

(nazwa jednostki szkoleniowej )

objęte pomocą w ramach programu

AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia
o tematyce handlu zagranicznego
........................... ....................................

(miejsce, data) podpisy (Rektor uczelni

/Kierownik szkolenia*)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZGŁOSZENIE KURSU/STUDIUM/STUDIÓW PODYPLOMOWYCH*

Nr ......../rok ....... (nr nadaje minister właściwy do spraw gospodarki)

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego

UWAGA! Zgłoszenie wraz z dokumentami wymienionymi w § 8 ust. 4 rozporządzenia należy złożyć w trzech egzemplarzach.

(miejsce na pieczęć jednostki szkoleniowej)

......................

miejsce, data

Działając w imieniu i na rzecz jednostki szkoleniowej ........

oświadczam, że:

1) Spełniam/y warunki określone dla jednostki szkoleniowej w

ww. rozporządzeniu Rady Ministrów.

2) Nie posiadam/y zaległości podatkowych oraz zaległości z

tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3) Jednostka szkoleniowa nie jest zagrożona likwidacją,

upadłością ani postępowaniem układowym.

4) Jednostka szkoleniowa rozpoczęła realizację usług w

zakresie doskonalenia zawodowego i dokształcania w dniu ...

............................ .

(podać datę)

5) Jednostka szkoleniowa posiada/nie posiada* doświadczenie/a

w realizacji szkoleń związanych z tematyką handlu

zagranicznego .............................................

(podać liczbę zrealizowanych szkoleń o

tej tematyce)

6) Zamierzam zorganizować kurs/studium/studia podyplomowe* o

nazwie .................................... objęty/e pomocą

w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego (AHZ) dla

........ uczestników AHZ.

7) Program kursu/studium/studiów podyplomowych* jest w

związku/spełnia* Zakres tematyczny studium/studiów

podyplomowych* AHZ.

8) Kierownikiem szkolenia jest ...............................

Kadra dydaktyczna prowadząca szkolenie składa się z (podać

imię i nazwisko, stopień naukowy, wykładany na szkoleniu

temat):

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Szkolenie realizowane będzie w: ...........................

(miejsce szkolenia -

dane teleadresowe)

Informacje o miejscu i technicznym zapleczu do

przeprowadzenia szkolenia: ................................

...........................................................

...........................................................

Termin rozpoczęcia szkolenia (dd-mm-rr): ..................

Termin zakończenia szkolenia (dd-mm-rr): ..................

Termin sesji egzaminacyjnej (nie dotyczy kursów): .........

Termin zakończenia I semestru studiów podyplomowych

(dd-mm-rr): ...............................................

9) Przedstawienie kosztów szkolenia:

a) koszt całkowity szkolenia: ............ zł

b) planowana liczba uczestników AHZ: ..........

c) koszt szkolenia na jednego uczestnika AHZ: ........ zł

d) wielkość pomocy (wybierz właściwe)

50 % kosztu szkolenia na uczestnika w kwocie na jednego

uczestnika AHZ: ....... zł

..... zł jako maksymalną kwotę pomocy na uczestnika AHZ

e) ogólna kwota pomocy (b x d) = ..... (słownie: ........)

f) kwotę pomocy określoną na podstawie rozliczenia

szkolenia prosimy przekazać na nasze konto bankowe w

banku ......... nr ...............

.............................

(podpisy osób upoważnionych

do reprezentacji, pieczęć)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

KALKULACJA KOSZTÓW SZKOLENIA nr .../rok ...

objętego pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego

Parametry wyjściowe

dzień szkolenia = ................ godzin lekcyjnych szkolenia

(podać liczbę)

Liczba dni szkolenia:Liczba godzin efektywnych:
Liczba uczestników:
Poz.Rodzaj kosztu kwalifikowanegoKoszt jednostkowyLiczba jednostekKwota kosztu (PLN)
bezpośrednipośredni
1Wynagrodzenia osób realizujących zajęcia dydaktyczne
2Koszt materiałów szkoleniowych
3Koszt wynajmu (użytkowania własnych) sal szkoleniowych i sprzętu dydaktycznego
4Razem

(od poz. 1 do poz. 3)

5Wydatki bieżącedo 30 % poz. 4
6Razem

(poz. 4+poz. 5)

7Koszt na 1 uczestnika
8Kwota pomocy na 1 uczestnika AHZ (50 % poz. 7 lub kwota limitu) - zaokrąglona zawsze w dół do pełnego złotego
9Cena dla 1 uczestnika AHZ

(poz. 7 - poz. 8)

10Ogólna kwota pomocy

(liczba uczestników AHZ x poz. 8)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA SZKOLENIA

objętego pomocą w ramach programu Akademia Handlu Zagranicznego

wzór

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.