§ 6. - Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.267.2648

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.