§ 3. - Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.267.2648

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.
§  3. 6
 Bank spółdzielczy przedstawia właściwemu organowi podatkowemu zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających ten rok lat podatkowych, oświadczenie, że bank nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów, o których mowa w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, oraz informacje o każdej, innej niż pomoc de minimis, pomocy publicznej uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, wraz z dokumentami określającymi kwotę pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.76.499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2007 r.