§ 2. - Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.267.2648

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.
§  2.
1. 4
 Bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających ten rok lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.
2.
Do ustalenia wartości pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej przyjmuje się wartość funduszy podstawowych, określonych zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 5 ), na koniec danego roku podatkowego oraz średnią arytmetyczną średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca roku, którego dotyczy należny podatek dochodowy od osób prawnych.
4 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.76.499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2007 r.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.