§ 1. - Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.267.2648

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania bankom spółdzielczym pomocy de minimis w ramach pomocy określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870), zwanej dalej "pomocą de minimis w ramach ulgi podatkowej".
2. 2
 Pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
3. 3
 Pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej może być udzielana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r. i dotyczyć roku podatkowego rozpoczynającego się najpóźniej w 2006 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.76.499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2007 r.
3 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.76.499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2007 r.