§ 5. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom. - Dz.U.2019.1946 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1946 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2019 r.
§  5. 
1. 
Postępy cudzoziemca w procesie integracji w ramach realizowanego przez niego programu są monitorowane przez pracownika socjalnego centrum pomocy, zwanego dalej "realizatorem programu", co najmniej raz na 3 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji programu.
2. 
Postępy w integracji ocenia się w zakresie stopnia i efektywności procesu integracji w szczególności w następujących obszarach, stosownie do celów integracji określonych w programie:
1)
edukacji językowej, w tym w zakresie stopnia przyswojenia podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umożliwiającego komunikowanie się;
2)
funkcjonowania zawodowego, w zakresie postępów w poszukiwaniu zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej umożliwiającej ekonomiczne usamodzielnienie się cudzoziemca;
3)
funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz stopnia udziału w życiu społecznym, kulturalnym i publicznym.
3. 
W celu ustalenia postępów cudzoziemca w procesie integracji realizator programu stosuje metody obserwacji, rozmowy bezpośredniej z cudzoziemcem oraz członkami jego rodziny.
4. 
Realizator programu może również zasięgać opinii innych instytucji i organizacji uczestniczących w procesie integracji.
5. 
Oceny postępów w procesie integracji są dokonywane w formie notatek służbowych.
6. 
W przypadku stwierdzenia braków lub niewystarczających postępów w którymkolwiek z obszarów integracji, o których mowa w ust. 2, strony modyfikują program tak, aby dostosować go do specyficznych potrzeb cudzoziemca i usunąć problemy występujące w realizacji programu.