§ 1. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom. - Dz.U.2019.1946 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1946 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej "centrum pomocy", związane z przygotowaniem indywidualnego programu integracji, zwanego dalej "programem";
2)
wysokość świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców w celu wspierania procesu ich integracji i termin ich wypłaty;
3)
rodzaje dokumentów i oświadczeń potwierdzających konieczność zmiany przez cudzoziemców miejsca zamieszkania w okresie trwania programu;
4)
metody i sposoby monitorowania postępów cudzoziemców w ich integracji, odpowiednie do osiągnięcia celów integracji.