Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.62.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 10 lipca 1920 r.
w przedmiocie udzielania koncesji na zakładanie aptek.

Na podstawie art. 2 p. 13 i art. 11 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. Dzien. Pr. P. № 63 poz. 371 w art. 7 ustawy 2 sierpnia 1919 Dz. P. P. № 65 poz. 395, zarządzam co następuje:
Art.  1.

Do udzielania koncesji na zakładanie aptek powołane są:

1) W pierwszej instancji Państwowe władze administracyjne ii instancji.
2) W drugiej instancji Ministerstwo Zdrowia Publicznego.
Art.  2.

Zasady, którymi Państwowe władze administracyjne II instancji mają się kierować przy nadawaniu koncesji na zakładanie aptek, określi osobna instrukcja, która ogłoszona będzie w "Monitorze Polskim".

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

SPROSTOWANIE.

W № 56 Dziennika Ustaw z dnia 15 lipca 1920 r. poz. 348 w ustawie z d. 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 w art. 1 ustęp 2 a słowo "ornej", należy zastąpić przez słowo: "obsianej".