Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.875

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb udzielania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą";
2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, mimo ciążącego na gminie obowiązku zapewnienia tym dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego;
3) sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy;
4) sposób rozliczania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, zwanej dalej "dotacją", w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.
§  2. 
1.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla gmin na dotacje i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.
2.  Wojewoda, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody.
§  3. 
1.  Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, lub niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
2.  Do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.
3.  Do dnia 31 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wojewoda na podstawie list, o których mowa w ust. 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, z rozróżnieniem na poszczególne gminy na obszarze województwa.
4.  Informacje, o których mowa w ust. 1-3, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.
§  4. 
1.  Gminy przekazują właściwemu wojewodzie roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za okres jednego roku budżetowego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.
2.  Wojewoda, na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez gminy w danym roku budżetowym.
3.  Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz zestawienie wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.
4.  Postać elektroniczną wzoru rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
5.  Dane zawarte w postaci elektronicznej rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.
§  5. 
1.  Rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola, 80105 - Przedszkola specjalne, 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego oraz 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie wydatków na dzieci w wieku do lat 5.
2.  Do ustalania wydatków, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ustalenie kwoty wydatków bieżących na dzieci w wieku do lat 5 jako iloczynu udziału dzieci w wieku do lat 5, korzystających z wychowania przedszkolnego w liczbie dzieci ogółem korzystających z wychowania przedszkolnego i wydatków bieżących ogółem poniesionych w rozdziałach, o których mowa w ust. 1.
3.  Rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
4.  W rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, uwzględnia się średnioroczną liczbę dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym obliczaną, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej (K), według wzoru:

gdzie:

M - liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,

N - liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

5.  W rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, uwzględnia się kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości obliczaną, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy (Z), według wzoru:

gdzie:

Z > 0,

R - różnica pomiędzy liczbą dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy, a średnioroczną liczbą dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana, z dokładnością do wartości setnej, według wzoru:

R = M - K

gdzie:

M - liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,

K - średnioroczna liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana zgodnie z ust. 4,

D - dotacja otrzymana przez gminę w roku budżetowym,

X - kwota dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego,

W - kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja otrzymana z budżetu państwa lub jej część, która do końca roku budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków niż wymienione w ust. 1, obliczana według wzoru:

W = D - X - P

gdzie:

P - kwota dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem wydatków bieżących, na których poniesienie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§  6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956 oraz z 2015 r. poz. 6 i 1247).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZA ROK

nazwa gminy (miasta)

........................................

Kod TERYT

........................................

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZA ROK …………..

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

(w zł)

Liczba

dzieci

1

Dotacja otrzymana przez gminę w roku budżetowym – D

...............

2

Liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla gminy –

M, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z

2017 r. poz. 60)

...............

3

Liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie, wykazana w systemie informacji oświatowej według

stanu na dzień 30 września roku budżetowego – N

...............

4

Średnioroczna liczba dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym –

K obliczana, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej, według wzoru:

...............

5

Różnica – R pomiędzy liczbą dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do

naliczenia dotacji dla gminy – M, a średnioroczną liczbą dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze

danej gminy w roku budżetowym – K, obliczana, z dokładnością do wartości setnej, według wzoru:

R = M – K

...............

6

Kwota dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem – P, wydatki bieżące poniesione w roku budżetowym przez gminę w rozdziałach:

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106 – Inne formy

wychowania przedszkolnego, 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i finansowane w ramach

dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169

oraz z 2017 r. poz. 60)

...............

7

Kwota dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego – X

...............

8

Kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – W, dotacja otrzymana z budżetu państwa lub jej część, która do końca roku

budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków niż wymienione w lp. 6, obliczana według wzoru:

W = D – X – P

...............

9

Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – Z obliczana, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy, według wzoru:

...............

, gdzie

Oświadczam, że dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego nie została przeznaczona na poniesienie wydatków bieżących,

na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

................................

.....................................................................................................................

..........................

sporządził

pieczęć i podpis wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

data sporządzenia

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).