Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.44.190

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1997 r.

USTAWA
z dnia 1 marca 1996 r.
o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Art.  1. 1

Przepisy ustawy stosuje się do gmin, których rady gmin podjęły uchwałę o ustaleniu wielkości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb osób, o których mowa w art. 2.

Art.  2.
1. 2 Zarządy gmin rozpatrzą do dnia 31 grudnia 1997 r. wnioski o sprzedaż lub oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, złożone do zarządu gminy do dnia 31 sierpnia 1997 r. przez kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych, objętych listami prowadzonymi przez wojewodów lub zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych, którzy do końca 1990 r. zgromadzili wymagane wkłady mieszkaniowe, są pełnoletni i nie posiadają samodzielnych mieszkań bądź mieszkają w lokalach, w których na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, zamierzają podjąć we własnym zakresie budowę domu jednorodzinnego lub wspólną budowę domu mieszkalnego dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i nie nabyli uprawnień do otrzymania rekompensaty pieniężnej.
2. Zarząd gminy sprzedaje lub oddaje grunty w użytkowanie wieczyste w trybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do osób, o których mowa w ust. 1.
3. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste powoduje skreślenie kandydata z listy prowadzonej przez wojewodę lub z rejestru spółdzielni.
Art.  3.
1. W latach 1996 i 1997 gminie, o której mowa w art. 1, może być udzielona z budżetu państwa dotacja celowa na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego, w tym na uzbrojenie terenu oraz wyposażenie go w urządzenia komunalne.
2. 3 Zarząd gminy do dnia 30 września 1997 r. może wystąpić do wojewody z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1.
3. Do wniosku dołącza się:
1) analizę zawierającą określenie spodziewanych korzyści, jakie osiągnie gmina,
2) uchwałę rady gminy, o której mowa w art. 1.
4. Dotacji celowej udziela wojewoda po zawarciu z radą gminy porozumienia. W porozumieniu określa się wysokość dotacji celowej oraz zobowiązania gminy.
5. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest zobowiązanie gminy do przeznaczenia spodziewanych korzyści na dalsze nabywanie i wyposażenie terenów w urządzenia komunalne i sieci uzbrojenia.
6. 4 Dotację celową przyznaje się ze środków budżetu państwa. Podziału środków przeznaczonych na dotację między województwa dokonuje Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast po rozpatrzeniu wniosków wojewodów.
Art.  4.

Rada gminy może, w drodze uchwały podjętej do dnia 31 grudnia 1997 r., zwolnić grunty od sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, która przyjęła na członków spółdzielni określoną w uchwale liczbę kandydatów objętych listami prowadzonymi przez wojewodów lub zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. (Dz.U.97.75.470) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 1997 r.
2 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. (Dz.U.97.75.470) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 1997 r.
3 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 maja 1997 r. (Dz.U.97.75.470) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 1997 r.
4 Art. 3 ust. 6 zmieniony przez art. 71 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U.96.106.496) z dniem 1 stycznia 1997 r.