Udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru... - Dz.U.2004.124.1303 - OpenLEX

Udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.124.1303

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY1)
z dnia 10 maja 2004 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2)
tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej;
3)
sposób rozliczania tej dotacji;
4)
rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji;
5)
postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji;
6)
sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach.
1.
Udzielenie dotacji celowej przez organy, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej "wnioskodawcą", wniosku w tej sprawie w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków właściwym dla miejsca położenia zabytku.
2.
Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.
3.
Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku składa się do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona.
4.
Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.
5.
Wnioskodawca, którego prace zostały dofinansowane, ponownie może się ubiegać o dotację po upływie 10 lat od roku zakończenia prac.
1.
Wniosek zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2)
określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;
3)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
4)
adres organu stanowiącego powiatu i gminy;
5)
wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
6)
określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania;
7)
określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
8)
wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
9)
informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt 8;
10)
informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;
11)
fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.
2.
Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
3.
Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku dołącza się:
1)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2)
decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3)
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
4)
pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
5)
kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.
4.
Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w ust. 3, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:
1)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2)
decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3)
zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac;
4)
kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków programem prac.
5.
Do wniosku o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku dołącza się:
1)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2)
decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3)
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
4)
pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagały uzyskania takiego pozwolenia;
5)
kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
6)
protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków przeprowadzonych prac;
7)
obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;
8)
oryginały rachunków lub faktur;
9)
wykaz rachunków lub faktur, o których mowa w pkt 8, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków.
Wojewódzki konserwator zabytków, w przypadku wniosku o dotację udzielaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem":
1)
dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym;
2)
dokonuje, na podstawie dokumentów określonych w § 3 ust. 3 pkt 3-5, § 3 ust. 4 pkt 3 albo § 3 ust. 5 pkt 3-8, wstępnej kwalifikacji nakładów koniecznych na wykonanie prac, które mogą być przedmiotem dotacji;
3)
sporządza opinię dotyczącą zasadności udzielenia dotacji;
4)
przesyła ministrowi, w celu rozpatrzenia, wniosek o udzielenie dotacji wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3-5, i opinię, o której mowa w pkt 3.
1.
W przypadku przyznania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, organ udzielający dotacji przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji i zakresie prac objętych dotacją.
2.
Po wyłonieniu wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację:
1)
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
2)
pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
3)
kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.
Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.
1.
Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku zawiera:
1)
zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2)
wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;
3)
tryb kontroli wykonania umowy;
4)
sposób rozliczenia dotacji;
5)
warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2.
Umowa o udzielenie dotacji na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawiera:
1)
zakres wykonanych prac i termin ich wykonania;
2)
wysokość dotacji oraz termin jej płatności.
3.
Kopię umowy zawartej pomiędzy ministrem a wnioskodawcą otrzymuje właściwy ze względu na miejsce położenia zabytku wojewódzki konserwator zabytków.
4.
Minister i wojewódzki konserwator zabytków informują o udzieleniu dotacji właściwe ze względu na miejsce położenia zabytku organy stanowiące gminy i powiatu.
1.
Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:
1)
w 2 częściach - pierwszej przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 50 % udzielonej dotacji - drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia albo
2)
w całości - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia.
2.
Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnioskodawca przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 5-8, stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji.
3.
Wojewódzki konserwator zabytków, w przypadku dotacji udzielonej przez ministra, dokonuje wstępnego sprawdzenia zgodności poniesionych przez wnioskodawcę nakładów koniecznych na prace z umową o udzielenie dotacji, sporządza w tym zakresie opinię i przesyła ją ministrowi wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 5-8.
Minister i wojewódzki konserwator zabytków, po udzieleniu lub rozliczeniu dotacji, zwraca wnioskodawcy dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 8, po opatrzeniu pieczęcią o treści "sfinansowano ze środków budżetu państwa", ze wskazaniem organu udzielającego dotacji, jej wysokości, określonej procentowo, oraz roku udzielenia dotacji.
1.
Minister i wojewódzki konserwator zabytków prowadzą dokumentację udzielonych dotacji.
2.
Dokumentacja zawiera:
1)
imię, nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;
3)
zakres prac, na które udzielono dotacji;
4)
datę zawarcia umowy;
5)
wysokość przekazanej dotacji, a w przypadku dotacji przekazanej przed rozpoczęciem prac - informację, czy kwota tej dotacji została w całości rozliczona.
3.
Minister i właściwy wojewódzki konserwator zabytków informują się, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, o dotacjach udzielonych w danym roku.
1.
Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do dotacji przyznanych i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2000 r. w sprawie warunków wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe oraz zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych dla użytkowników zabytków, prowadzących prace remontowe i konserwatorskie przy tych zabytkach (Dz. U. Nr 86, poz. 964).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 106, poz. 1122).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK