Art. 90. - [Warunki udzielenia azylu. Wniosek o udzielenie azylu] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2023 r.
Art.  90.  [Warunki udzielenia azylu. Wniosek o udzielenie azylu]
1. 
Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.
1a. 
Wniosek o udzielenie azylu zawiera:
1)
dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu;
2)
określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje;
3)
określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.
2. 
(uchylony).