[Delegacja ustawowa] - Art. 86. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 86. - [Delegacja ustawowa] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  86.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia, związanych z pobytem w ośrodku;
2)
wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej, kieszonkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, związanych z pobytem w ośrodku;
3)
wysokość świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
wysokość pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, lub przeniesieniem do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia 604/2013;
5)
termin i sposób wypłaty świadczeń, o których mowa w pkt 1-4;
6)
wysokość stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni:
1)
minimalne koszty uzupełnienia odzieży cudzoziemca w celu jej dostosowania do pory roku;
2)
koszty nabycia podstawowych środków higieny osobistej;
3)
konieczność zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb cudzoziemca oraz jego rodziny;
4)
liczbę członków rodziny cudzoziemca;
5)
zróżnicowanie wysokości kieszonkowego ze względu na działania cudzoziemca na rzecz ośrodka i przebywających w nim osób;
6)
konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do pomocy dla cudzoziemców przy określaniu terminu i sposobu jej wypłaty.