[Finansowanie kosztów pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej] - Art. 85. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 85. - [Finansowanie kosztów pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  85.  [Finansowanie kosztów pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej]

Koszty pomocy socjalnej, opieki medycznej, z wyłączeniem kosztów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zasiłku pogrzebowego, pomocy w dobrowolnym powrocie, pomocy związanej z przeniesieniem cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia 604/2013 oraz prowadzenia ośrodków są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu.