[Obowiązek opuszczenia ośrodka dla cudzoziemców] - Art. 83. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 83. - [Obowiązek opuszczenia ośrodka dla cudzoziemców] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  83.  [Obowiązek opuszczenia ośrodka dla cudzoziemców]
1. 
Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić ośrodek:
1)
w następnym dniu po upływie okresu udzielania pomocy, o którym mowa w art. 74;
2)
po doręczeniu decyzji o pozbawieniu pomocy socjalnej.
2. 
Do egzekucji obowiązku opuszczenia ośrodka, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479), dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.