[Obowiązki cudzoziemca przebywającego w ośrodku] - Art. 82. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 82. - [Obowiązki cudzoziemca przebywającego w ośrodku] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  82.  [Obowiązki cudzoziemca przebywającego w ośrodku]
1. 
Cudzoziemiec przebywający w ośrodku jest obowiązany:
1)
przestrzegać regulaminu pobytu w ośrodku;
2)
stosować się do poleceń personelu ośrodka;
3)
dbać o higienę osobistą i czystość pomieszczeń;
4)
poddawać się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym, zaleconym przez lekarza sprawującego opiekę medyczną w ośrodku;
5)
w przypadku wystąpienia objawów choroby lub zaistnienia zdarzenia grożącego powstaniem szkody w mieniu ośrodka niezwłocznie powiadomić o tym personel ośrodka;
6)
przenieść się do innego ośrodka, jeżeli jest to niezbędne ze względów organizacyjnych.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin pobytu w ośrodku, obejmujący warunki wstępu na teren ośrodka oraz odwiedzin, sposób organizacji posiłków, przepisy porządkowe oraz sposób przyjmowania wniosków i skarg, uwzględniając w szczególności potrzeby cudzoziemców przebywających w ośrodku, a także konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu na terenie ośrodka oraz sprawnego jego funkcjonowania.