[Pozbawienie pomocy socjalnej] - Art. 76. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Pozbawienie pomocy socjalnej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  76.  [Pozbawienie pomocy socjalnej]
1. 
Cudzoziemca pozbawia się pomocy socjalnej, w przypadku gdy:
1)
rażąco narusza regulamin pobytu w ośrodku lub
2)
zachowuje się agresywnie wobec innych cudzoziemców przebywających w ośrodku lub personelu ośrodka.
2. 
Decyzję w sprawie pozbawienia pomocy socjalnej wydaje Szef Urzędu i nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności.
3. 
(uchylony).