[Pomoc socjalna] - Art. 71. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 71. - [Pomoc socjalna] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  71.  [Pomoc socjalna]
1. 
Pomoc socjalna obejmuje:
1)
pomoc udzielaną w ośrodku, w tym:
a)
zakwaterowanie,
b)
całodzienne wyżywienie zbiorowe lub ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie,
c)
kieszonkowe na drobne wydatki osobiste,
d)
stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej albo środki czystości i higieny osobistej,
e)
jednorazową pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i obuwia,
f)
naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego języka,
g)
pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach, szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych,
h)
pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dzieci,
i)
finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego:
w celu wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej,
w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym,
w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach albo
2)
pomoc udzielaną poza ośrodkiem, polegającą na wypłacie świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem kosztów opieki medycznej, zwaną dalej "świadczeniem pieniężnym".
2. 
Całodzienne wyżywienie zbiorowe, z którego korzysta małoletnie dziecko cudzoziemca, powinno być dostosowane do jego wieku.
3. 
Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b:
1)
przysługuje w zamian za wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat lub ucznia szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej;
2)
może być przyznany, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne.
4. 
Cudzoziemcom otrzymującym pomoc socjalną w postaci świadczenia pieniężnego przysługuje:
1)
pomoc w formie nauki języka polskiego i podstawowych materiałów niezbędnych do nauki tego języka;
2)
pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach, szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych;
3)
pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dzieci;
4)
finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego:
a)
w celu wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
b)
w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym,
c)
w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.