[Formy i warunki przyznania pomocy] - Art. 70. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Formy i warunki przyznania pomocy] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  70.  [Formy i warunki przyznania pomocy]
1. 
Wnioskodawcy oraz osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, zapewnia się pomoc socjalną i opiekę medyczną oraz można zapewnić:
1)
pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego mają prawo wjazdu, zwaną dalej "pomocą w dobrowolnym powrocie";
2)
pomoc w przypadku przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia 604/2013.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który:
1)
korzysta z ochrony uzupełniającej,
2)
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany

- po upływie okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1;

3)
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
4)
przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
5)
przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
6)
jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.
3. 
Wniosek cudzoziemca, o którym mowa w ust. 2, o udzielenie pomocy socjalnej, medycznej lub w dobrowolnym powrocie pozostawia się bez rozpoznania.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).