[Przesłuchanie małoletniego bez opieki] - Art. 65. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Przesłuchanie małoletniego bez opieki] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  65.  [Przesłuchanie małoletniego bez opieki]
1. 
Szef Urzędu przed przesłuchaniem poucza małoletniego bez opieki o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, oraz o możliwości zgłoszenia żądania, aby przesłuchanie odbyło się w obecności wskazanej przez małoletniego osoby dorosłej.
2. 
Przesłuchanie odbywa się w języku zrozumiałym dla małoletniego bez opieki, w sposób dostosowany do jego wieku, stopnia dojrzałości i rozwoju umysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, że może mieć on ograniczoną wiedzę o faktycznej sytuacji w kraju pochodzenia.
3. 
Małoletniego bez opieki przesłuchuje się w obecności:
1)
kuratora;
2)
wskazanej przez niego osoby dorosłej, jeżeli nie utrudni to postępowania;
3)
psychologa lub pedagoga, który sporządza opinię o stanie psychofizycznym małoletniego.
4. 
Podczas przesłuchania kurator może zadawać pytania lub zgłaszać uwagi.
5. 
Organ prowadzący postępowanie informuje kuratora o możliwości utrwalenia przebiegu przesłuchania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk.