[Koszty pobytu małoletniego w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej] - Art. 63. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 63. - [Koszty pobytu małoletniego w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  63.  [Koszty pobytu małoletniego w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej]

Koszty pobytu małoletniego bez opieki w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego oraz koszty opieki medycznej, od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej do zakończenia postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej decyzją ostateczną, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu.