[Delegacja ustawowa - wzór zaświadczenia tożsamości oraz wniosku o wydanie i wymianę zaświadczenia tożsamości] - Art. 60. -... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Delegacja ustawowa - wzór zaświadczenia tożsamości oraz wniosku o wydanie i wymianę zaświadczenia tożsamości] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  60.  [Delegacja ustawowa - wzór zaświadczenia tożsamości oraz wniosku o wydanie i wymianę zaświadczenia tożsamości]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)
tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ Straży Granicznej oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urzędu, uwzględniając dane, które powinny być w nich zawarte, określone w art. 56 ust. 1;
2)
formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, uwzględniając dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemca oraz towarzyszących cudzoziemcowi małoletnich dzieci, w zakresie niezbędnym do wydania lub wymiany tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, a także liczbę i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.
2. 
W przypadku zmiany wzorów tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, można określić termin ważności dotychczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca wydanych na blankietach dotychczasowego wzoru oraz termin, do którego mogą być stosowane blankiety dotychczasowego wzoru.