[Wymiana i wydanie nowego zaświadczenia tożsamości] - Art. 57. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Wymiana i wydanie nowego zaświadczenia tożsamości] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  57.  [Wymiana i wydanie nowego zaświadczenia tożsamości]
1. 
Cudzoziemiec, który otrzymał zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany wymienić je w przypadku:
1)
zmiany danych w nim zamieszczonych;
2)
urodzenia się dziecka;
3)
(uchylony);
4)
uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim;
5)
zaistnienia innej okoliczności niż określona w pkt 4, utrudniającej ustalenie tożsamości.
2. 
W przypadku utraty zaświadczenia tożsamości wydaje się nowe zaświadczenie.
3. 
Wymiany zaświadczenia tożsamości i wydania nowego w miejsce utraconego zaświadczenia tożsamości dokonuje Szef Urzędu.