[Treść zaświadczenia tożsamości] - Art. 56. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Treść zaświadczenia tożsamości] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  56.  [Treść zaświadczenia tożsamości]
1. 
W zaświadczeniu tożsamości zamieszcza się nazwę organu wydającego, datę wydania i termin ważności oraz następujące dane:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
imiona rodziców;
3)
datę urodzenia lub wiek;
4)
miejsce i kraj urodzenia;
5)
obywatelstwo;
6)
imiona i nazwiska oraz daty urodzenia małoletnich dzieci, w imieniu których wnioskodawca występuje.
2. 
Zaświadczenie tożsamości zawiera ponadto fotografię i podpis jego posiadacza.
3. 
Zaświadczenie tożsamości może zawierać zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1.