Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1666 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  55a.  [Informacje wynikające z zaświadczenia tożsamości. Okres ważności zaświadczenia tożsamości]
1.  Zaświadczenie tożsamości w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go i małoletnie dzieci objęte tym zaświadczeniem do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do zakończenia postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej decyzją ostateczną.
2.  Zaświadczenie tożsamości, o którym mowa w art. 55:
1) ust. 1 - jest ważne przez okres 90 dni;
2) ust. 2 - jest ważne przez okres 10 dni.
3.  Po upływie okresu ważności zaświadczenia tożsamości kolejne zaświadczenie tożsamości wydaje się na okres 6 miesięcy.