[Pouczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Pisemne tłumaczenie decyzji] - Art. 53. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Pouczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Pisemne tłumaczenie decyzji] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  53.  [Pouczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Pisemne tłumaczenie decyzji]
1. 
W decyzji o:
1)
uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
2)
odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
3)
umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
4)
przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
5)
odmowie nadania statusu uchodźcy,
6)
odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej

- zamieszcza się pouczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. 
Organ, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 1, lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy albo o udzieleniu ochrony uzupełniającej, dokonuje pisemnego tłumaczenia na język zrozumiały dla wnioskodawcy podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia oraz pouczenia.