[Informowanie o umorzeniu postępowania, odmowie nadania albo pozbawieniu statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej]... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Informowanie o umorzeniu postępowania, odmowie nadania albo pozbawieniu statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  52.  [Informowanie o umorzeniu postępowania, odmowie nadania albo pozbawieniu statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej]
1. 
Szef Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców informują o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, odmowie nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej albo pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, którego sprawa dotyczy, podając dzień, w którym decyzja stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia - dzień doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej.
2.  5
 Szef Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców wykonują zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia 603/2013.
3.  6
 (uchylony).
4.  7
 Wykonując zadania, o których mowa w ust. 2, Szef Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców działają za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji albo korzystają z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
5 Art. 52 ust. 2 zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
6 Art. 52 ust. 3 uchylony przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
7 Art. 52 ust. 4 dodany przez art. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.