[Udzielenie ochrony uzupełniającej wnioskodawcy i osobom, w imieniu których składa wniosek] - Art. 50. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Udzielenie ochrony uzupełniającej wnioskodawcy i osobom, w imieniu których składa wniosek] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  50.  [Udzielenie ochrony uzupełniającej wnioskodawcy i osobom, w imieniu których składa wniosek]
1. 
W decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej orzeka się także o udzieleniu ochrony uzupełniającej osobom, w imieniu których wnioskodawca występuje, chociażby wobec nich nie istniało rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy.
2. 
W przypadku gdy wobec osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b albo art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, w decyzji, o której mowa w ust. 1, orzeka się o odmowie udzielenia tej osobie ochrony uzupełniającej.