[Obowiązki wnioskodawcy toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej] - Art. 41. - Udzielanie cudzoziemcom... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Obowiązki wnioskodawcy toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  41.  [Obowiązki wnioskodawcy toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej]

W toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej wnioskodawca jest obowiązany:

1)
przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w szczególności dotyczące jego wieku, przeszłych doświadczeń mających znaczenie dla sprawy, tożsamości, obywatelstwa, krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, trasy podróży oraz powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej;
2)
udostępnić posiadane dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej;
3)
stawiać się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień.