[Postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego] - Art. 36. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  36.  [Postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego]
1. 
Niezwłocznie po przekazaniu przez organ Straży Granicznej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej Szef Urzędu przeprowadza postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 604/2013.
2. 
Szef Urzędu jest organem właściwym w sprawach, o których mowa w:
1)
art. 17, art. 18, art. 21-23, art. 25, art. 33 i art. 34 rozporządzenia 604/2013;
2)
art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 3 i art. 29 ust. 4-11 rozporządzenia 603/2013.
3.  4
 Wykonując zadania, o których mowa w art. 13 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia 603/2013, Szef Urzędu działa za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji albo korzysta z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
4 Art. 36 ust. 3 dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.