[Zadania organu Straży Granicznej przyjmującego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej] - Art. 30. - Udzielanie... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Zadania organu Straży Granicznej przyjmującego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  30.  [Zadania organu Straży Granicznej przyjmującego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej]
1. 
Organ Straży Granicznej właściwy do przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej:
1)
ustala tożsamość osoby, której dotyczy wniosek;
2)
uzyskuje dane i informacje w zakresie niezbędnym do wypełnienia formularza wniosku;
3)
fotografuje osobę, której dotyczy wniosek, i pobiera od niej odciski linii papilarnych za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków;
4)
ustala, czy osoba, której dotyczy wniosek, posiada dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy lub czy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie;
5)
przekazuje wnioskodawcy na piśmie w języku dla niego zrozumiałym informacje o:
a)
zasadach i trybie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
b)
przysługujących mu prawach, ciążących na nim obowiązkach i skutkach ich niewykonania oraz o konsekwencjach wyraźnego i dorozumianego wycofania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
c)
których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 604/2013,
d)
których mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 603/2013,
e)
możliwości wyrażenia zgody na udzielanie przedstawicielowi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców informacji o przebiegu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz na przeglądanie akt sprawy i sporządzanie z nich notatek i odpisów,
f)
organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom,
g)
zakresie pomocy socjalnej i opieki medycznej, okresie ich przysługiwania, możliwości ubiegania się o pomoc w postaci świadczenia pieniężnego oraz zasadach przyjęcia do ośrodka dla cudzoziemców, zwanego dalej "ośrodkiem",
h)
trybie i zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podmiotach świadczących tę pomoc,
i)
adresie ośrodka recepcyjnego, w którym ma się on stawić w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku - jeżeli wnioskodawca nie wskazał we wniosku innego adresu, pod którym będzie przebywał, albo nie przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
6)
zapewnia pomoc tłumacza przy składaniu wniosku;
7)
zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich i niezbędnych zabiegów sanitarnych ciała i odzieży osoby, której dotyczy wniosek;
8)
zapewnia osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowującym dzieci oraz kobietom ciężarnym, których dotyczy wniosek, transport do ośrodka recepcyjnego, oraz w uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu;
9)
rejestruje niezwłocznie wniosek w rejestrze, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1;
10)
przeprowadza z wnioskodawcą indywidualną rozmowę, o której mowa w art. 5 rozporządzenia 604/2013;
11) 2
 przesyła, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, odciski linii papilarnych osoby, której dotyczy wniosek, do systemu centralnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 603/2013;
12)
w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku przekazuje go Szefowi Urzędu.
1a.  3
 Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, może dokonać czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 11, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2. 
Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, zapewnia aby złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej odbyło się bez udziału innych osób, na których obecność wnioskodawca nie wyraził zgody, w warunkach zapewniających odpowiedni stopień poufności i pozwalających wnioskodawcy na wyczerpujące przedstawienie powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.
3. 
Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, dokonuje kontroli osobistej osoby, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, na zasadach określonych w art. 11aa ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655).
4. 
(uchylony).
5. 
Osoba, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jest obowiązana poddać się czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 7 oraz ust. 3, a także udzielić informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
6. 
W przypadku gdy osoba, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, odmówi poddania się badaniom lekarskim lub zabiegom sanitarnym, organ Straży Granicznej, który przyjął wniosek, zawiadamia o tym państwowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce złożenia tego wniosku.
2 Art. 30 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.
3 Art. 30 ust. 1a dodany przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1383) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.