[Decyzje wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców] - Art. 23. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Decyzje wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  23.  [Decyzje wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców]

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej "Szefem Urzędu", w drodze decyzji:

1)
nadaje albo odmawia nadania statusu uchodźcy;
2)
udziela ochrony uzupełniającej albo odmawia jej udzielenia;
3)
pozbawia statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej.