[Odmowa udzielenia ochrony uzupełniającej] - Art. 20. - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Odmowa udzielenia ochrony uzupełniającej] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  20.  [Odmowa udzielenia ochrony uzupełniającej]
1. 
Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia ochrony uzupełniającej, jeżeli:
1)
nie istnieje rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy;
2)
istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że:
a)
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b,
b)
popełnił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbrodnię lub popełnił poza tym terytorium czyn, który jest zbrodnią według prawa polskiego,
c)
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa.
2. 
Udzielenia ochrony uzupełniającej odmawia się także cudzoziemcowi, wobec którego istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu zbrodni lub czynów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b.
3. 
Cudzoziemcowi, który przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej popełnił inny niż określony w ust. 1 pkt 2 lit. b lub w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b czyn, który jest przestępstwem według prawa polskiego zagrożonym karą pozbawienia wolności, można odmówić udzielenia ochrony uzupełniającej, jeżeli opuścił on kraj pochodzenia wyłącznie w celu uniknięcia kary.